Beer Yasası | Ansiklopedik Bilgi |

Lambert-beer yasası formülü,Beer yasası hangi çözeltiler için geçerlidir,Lambert-beer yasası kısa bilgi,Beer yasası sapmaları,Beer Yasası, ışığın zayıflamasını bir malzemenin özellikleriyle ilişkilendiren bir denklemdir.

Kanun, bir kimyasalın konsantrasyonunun , bir çözeltinin absorbansı ile doğru orantılı olduğunu belirtir .

İlişki, bir kolorimetre veya spektrofotometre kullanılarak bir çözeltideki kimyasal bir türün konsantrasyonunu belirlemek için kullanılabilir .

İlişki çoğunlukla UV-görünür absorpsiyon spektroskopisinde kullanılır.
Beer Yasasının yüksek çözelti konsantrasyonlarında geçerli olmadığını unutmayın.

Önemli Çıkarımlar: Beer Yasası

Beer Yasası, kimyasal bir çözeltinin konsantrasyonunun, ışığın absorpsiyonu ile doğru orantılı olduğunu belirtir.

Bir ışık huzmesinin kimyasal bir çözeltiden geçerken zayıfladığıdır. Işığın zayıflaması, çözeltiden geçen mesafenin veya artan konsantrasyonun bir sonucu olarak meydana gelir.

Beer Yasası, Bira-Lambert Yasası, Lambert-Bira Yasası ve Bira-Lambert-Bouguer Yasası dahil olmak üzere birçok isimle anılır.

Beer Yasası ayrıca Beer-Lambert Yasası , Lambert-Beer Yasası ve Beer-Lambert-Bouguer Yasası olarak da bilinir .

Bu kadar çok ismin olmasının nedeni, birden fazla yasanın söz konusu olmasıdır.

Temel olarak, Pierre Bouger yasayı 1729’da keşfetti ve Essai D’Optique Sur La Gradation De La Lumière’de yayınladı . Johann Lambert, Bouger’in 1760’taki Photometria’sındaki keşfinden alıntı yaparak , bir numunenin absorbansının ışığın yol uzunluğu ile doğru orantılı olduğunu söyledi.

Lambert keşif iddiasında bulunmasa da, sık sık onunla anıldı.

August Beer, 1852’de ilgili bir yasayı keşfetti. Beer Yasası, absorbansın numunenin konsantrasyonuyla orantılı olduğunu belirtti.

Teknik olarak, Beer Yasası sadece konsantrasyonla ilgilidir, Beer-Lambert Yasası ise absorbansı hem konsantrasyon hem de örnek kalınlığı ile ilişkilendirir.

Beer Yasası basitçe şu şekilde yazılabilir:

A = ebc

burada A absorbanstır (birim yok)
?, L mol -1 cm -1 birimleriyle molar absorptivitedir (önceden sönme katsayısı olarak adlandırılır)
b örneğin yol uzunluğudur, genellikle cm olarak ifade edilir
c bileşiğin konsantrasyonudur çözelti içinde, mol L- 1 olarak ifade edilir

Denklemi kullanarak bir numunenin absorbansını hesaplamak iki varsayıma bağlıdır:

Absorbans, örneğin yol uzunluğu (küvetin genişliği) ile doğru orantılıdır.
Absorbans, numunenin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.

Beer Yasası Örnek Hesaplama

Bir örneğin maksimum absorbans değerinin 275 nm olduğu kabul edilirse.

Molar absorptivitesi 8400 M -1 cm -1’dir . Küvetin genişliği 1 cm’dir. Bir spektrofotometre A = 0.70 bulur.

Örneğin konsantrasyonu nedir?

Sorunu çözmek için Bira Yasasını kullanın:

A = ebc

0.70 = (8400 M -1 cm -1 )(1 cm)(c)

Denklemin her iki tarafını da [(8400 M -1 cm -1 )(1 cm)] ile bölün.

c = 8.33 x 10 -5 mol/L

Beer Yasasının Önemi

Beer Yasası özellikle kimya, fizik ve meteoroloji alanlarında önemlidir.

Beer Yasası kimyada kimyasal çözeltilerin konsantrasyonunu ölçmek, oksidasyonu analiz etmek ve polimer bozulmasını ölçmek için kullanılır.

Yasa ayrıca, Dünya’nın atmosferi yoluyla radyasyonun zayıflamasını da tanımlar.

Normalde ışığa uygulanan yasa, bilim adamlarının nötronlar gibi parçacık ışınlarının zayıflamasını anlamalarına da yardımcı olur.