Bekir Sami Kunduh Kimdir,Hayatı

Bekir Sami Kunduh Kimdir,(1865-1933)- Türk siyaset adamı.

Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyesi arkadaşları Hüseyin Rauf (Orbay) ve Bekir Sami (Kunduh) beyler (4-11 Eylül 1919). Sivas Kongresi.

Bekir Sami Kunduh Hayatı

Kafkasya’da Tsambay’da doğdu.

Babası “Kafkas Kartalı” diye bilinen Şeyh Şamil’in silâh arkadaşlarından, Çarlık Rusyası ordusunda generalliğe kadar yükselmiş, Şeyh Şamil’in esir düşmesinden sonra Osmanlı ordusuna katılmış olan Musa Kunduh Paşadır.

Galatasaray Lisesi’ni bitirdikden sonra Paris Siyasal Bilgiler Okulu’nda okudu.

Osmanlıların Petersburg elçiliğinde üçüntü kâtip olarak göreve başladı.

Çeşitli yerlerde konsolosluk yaptı.

Dâhiliyeye geçtikten sonra Trablusgarp vilâyeti mektupçuluğuna getirildi.

Amasya’da mutasarrıf Van, Trabzon, Bursa, Beyrut ve Halep’te valilik yaptı.

Mütareke döneminde Osmanh Meclis-i Mebusan’ına Amasya’dan.milletvekili olarak girdi.

İstanbul’un İtilâf devletleri tarafından işgal edilerek Meclis-i Mebusan’ın faaliyetine son verilmesi üzerine Anadolu’ya geçti.

Millî Mücadele’ye katıldı.

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde mebus olarak gene Amasya’yı temsil etti.

Kurulan ilk İcrâ Vekilleri Heyetinde Hariciye Vekilliği yaptı (3 Mayıs 1920-8Mayıs 1921).

Sovyet Rusya ile Ankara hükümeti arasında dostluk kurulması için Moskova’dan yapılan ikili görüşmelerde Türk delegasyonundaydı.

Hariciye Vekili sıfatıyla, Ortadoğu meselelerini görüşmek üzere 12 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında Londra’da toplanan konferansta Ankara hükümetini temsil etti.

Ancak, T.B.M.M. onun tarafından İtalya, Fransa ve İngiltere ile imzalanan anlaşmaları, millî çıkarlara aykırı oldukları gerekçesiyle onaylamadı.

Bu durum karşısında Hariciye vekilliğinden istifa etmek zorunda kaldı. İkinci dönemde Meclis’e Tokat’tan mebus seçildi.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na katıldı.

İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk’e yapılmak istenilen suikastla ilgili görülerek tutuklandı.

İstiklâl mahkemesinde yapılan yargılama sonucu beraat etti.

1927’den sonra siyasi hayatı bıraktı, Bekir Sami Bey, 1933 yılında,  İstanbul’da ölmüştür.

Bir cevap yazın