Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Beyazıt Camii,Tarihi,Mimari Özellikleri | Tarihi Yapılar |

Beyazıt Camii İstanbul’da, Hürriyet meydanında (eski Beyazıt meydanı), sultan Bayezıd II emri ile 1501-1505 yılları arasında yapılmış olan cami.

Bayezid Camii Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Bazı yazarlar, mimarının Hayreddin olduğunu ileri sürerlerse de son bulunan belgelerde camiin mimarı olarak Yakub Şah bin Sultan Şah gösterilmektedir.

Beyazıt Camii Mimari Özellikleri

Beyazıt CamiiCamiin önünde kare planlı, revaklı bir avlu vardır.

Bu avlu dışarıya üç kapıyla bağlantılıdır.

Revak sütunlarının altısı granit, dördü necef, onu da yeşil somakidir.

Revakın üzerini yirmi dört kubbe örter.

Avlunun ortasında, şadırvan bulunur.

Camiin taç kapısı üzerindeki kitabede hattat Şeyh Hamdullah yazısı ile camiin yapılış tarihi yer alır.

Birer şerefeli iki minareden güneydeki, cami ile birlikte, kuzeydeki ise XIX. yy.da yapıldı.

Kare planlı ana yapının on sekiz metre açıklığındaki orta kubbesinin altında yirmi pencereli kasnak bulunur.

Kubbe, dört fil ayağıyla, iki kalın direk üzerine oturmaktadır.

Taçkapı ile mihrabın üzerlerini birer yarım kubbe örter.

Dogu ve batıda yanyana dörder küçük kubbe yer alır.

Mermer hünkâr mahfilinin çini süslemeleri XVIII. yy.a aittir.

Taç kapının sağ ve solunda, yapıya eklenen kubbeli kısımlar bulunur.

Camiin yanında medrese, imaret ve kütüphane; bahçesinde Bayezid II ile kızının türbesi vardır.

Bayezid Camisi, en sonuncusu 1958’de olmak üzere,çeşitli tarihlerde genel onarım görmüştür.

Caminin çevresinde, onunla birlikte yapılan ve bir bütün oluşturan medrese, sıbyan mektebi (ilkokul) ve kervansaray binaları bugün değişik amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu yapıların bir bölümünde Beyazıt Devlet Kütüphanesi, bir bölümünde de Hakkı Tank Us Kütüphanesi bulunmaktadır.

Beyazıt Camii
Beyazıt Camii

Bir yanıt yazın