Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Bostancıbaşı Nedir,Ne iş Yapar | Osmanlı Tarihi |

Bostancıbaşı Nedir Bostancı ocağından yetişir, dışarıdan, hattâ Edirne bostancılarından dahi kimseyi aralarına karıştırmazlardı.

Saray içinde idam olunması gereken devlet büyükleri, Bostancı başıya teslim edilirdi.

Sadrazam ve vezirlerin sürgünleri, onun aracılığıyla yapılırdı.

Saraydan yükselme sureti ile çıkarılacak olurlarsa beylerbeylik veya vezirlik, normal olarak çıkarılmalarında da kapıcı başılık veya sancak beyliği alırlardı.

Bostancı Ocağı. Biri İstanbul’da diğeri de, Edirne’de olmak üzere iki bağımsız Bostancı ocağı vardı.

Edirne Bostancı ocağının teşkilâtı ayrıydı ve kadrosu daha azdı.

Bursa, Amasya, Manisa gibi yerlerde de, hükümdarlara ait topraklarda bostancılar vardı.

Bostancı ocağına devşirmeden gelen Acemi oğlanları, ya doğrudan doğruya veya bir süre türk çiftçisi yanında kalıp türk – İslâm kültür ve geleneğiyle yetiştikten sonra alınırdı.

Bu ocakta hizmet edenler, dış hizmetlere çıkınca yükseldikleri derecelere göre yeniçeri, kapıkulu süvarisi veya hünkâr müteferrikası olurlardı.

Bostancıbaşı ne iş yapar

Bazen tersane hizmetine de verilirlerdi.

Yirmi bölük olan hasbahçe eratı, saraydaki hasbahçeye bakardı.

Bostancı ocağına giren Acemilerin diğer bir kısmı da Yalı köşkü, Sepetçiler köşkü, Kayıkhane, Balıkhane, Otluk kapı, Soğuk çeşme, Heybeci, Bamyacı, Kuşhane, Gülhane, İncili köşk, Dolap, Değirmen, Mezbelekeş (Çöpçü), Tulumbacı v.b. ocaklarda hizmet ederlerdi.

Bostancı ocağındaki Acemiler, dokuz dereceye ayrılırlardı.

Dokuzuncuların kıdemlisi terfi ederse hamlacı (kürekçi), hamlacı yükselirse bostancı hasekisi, o da terfi ederse, bostancı kethüdası olurdu.

Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra seçilen 1 500 bostancıdan Asâkiri Hassa adıyla bir saray muhafaza teşkilâtı kuruldu.

Topkapı sarayı ile diğer saraylar bunların muhafazasında idi.

Adları sonradan Bâb-ı Hümayun hademesi oldu.

Bir yanıt yazın