Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Bozoklar Kimlerdir,Bozoklar Kayı Boyu | Türk Tarihi |

Bozoklar Kimlerdir yirmi dört oğuz boyundan on ikisine verilen ad.

Bozok kelimesinin kaynağının Oğuz Han ile ilgili bir destana dayandığı bilinir.

Bozoklar Kayı Boyu

Tarihçi Reşidüddin’e göre, Oğuz Han’ın altı oğlu vardı.

Rivayete göre, bunlar, bir gün avda üç altın ok ile bir altın yay buldular ve babalarına getirip, bunları pay etmelerini istediler.

Oğuzhan, altın yayı, Gün, Ay, Yıldız adlı üç büyük oğluna, okları ise Gök, Dağ, Eteniz adlı üç küçük oğluna verdi. Yayı verdiklerini Bozok, okları verdiklerini de Üçok diye adlandırdı ve kendisinden sonra gelecek hanların Bozok’tan seçilmesini emretti.

Oğuz Han ölünce, büyük oğlu Gün başa geçti.

Bozok kolundan olan boylar üstün ve asil sayılırdı.

Savaşta ve her türlü törende sağ tarafta yer alırlardı.

Çoğu oğuz hükümdarları (Kayı, Bayat, Beydili, Avşar gibi) Bozok boylarından çıkardı.

Fakat bir zaman sonra Üçoklar üstünlük kazandılar.

Dede Korkut hikâyelerinin esası bu devre ait olaylardır.

Selçuklu ailesinin bağlı olduğu Kınık boyu, Üçok kolundandı.

Arap tarihçilerin yazdıklarına göre Dülkadiroğulları devletini kuranlar Bozoklardan, Ramazanoğulları beyliğini kuranlar ise, Üçoklardandı.

Yozgat ilinin eskiden Bozok adını taşıması Bozok kolundan kabilelerin XV. yy.da buraya gelip yerleşmesindendir.

Bir yanıt yazın