Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Cahiliye Dönemi Nedir,Özellikleri | Tarih Bilgileri |

Cahiliye dönemi nedir, Neden bu isim verilmiştir, Arap tarihinde İslâmlığın doğuşundan önceki dönem.

Bazı görüşlere göre Cahiliye devri diye özellikle Hz. İsa’dan Hz. Muhammed’in peygamberliğine kadar süren döneme denir.

Cahiliye Dönemi Özellikleri

Buna rağmen mutlak cahiliye, tefsircilerin çoğuna göre Muhammed’in peygamberliğinden hemen önceki dönemdir.

İlk cahiliye (Cahiliyet-i ûlâ), Hz. Nuh ve Hz. İbrahim’in peygamberliğinden önceki devre verilen addır.

Arap edebiyatı tarihinde, 500 ve 622 yılları arasında ölen arap şairlerine cahiliye şairleri denir.

Hem cahiliye ve hem İslâm devresinde yaşayan şairlere muhazzerm adı verilir.

Cahiliye devrinde yazılmış olan şiirler arap dil ve edebiyatında çok önemli bir yer tutar.

Namusu korumak, sığınanı himaye etmek, yılmazlık, yiğitlik, düşmandan intikam alma ve kan gütme bu şiirlerin ana konusu olan bedevi ahlâkını meydana getirir.

Bu inanışlar ve davranışlar bedevî arap kabilelerinin devamlı savaş sebebi de olmuştur.

Cahiliye devri Arapları için birliğin temeli kabile bağları idi.

Kabileye bağlılık kuvvetli bir sosyal bağ meydana getirirdi. Yerleşik halk arasında bile bu kopmaz bağ mevcuttu.

Toprak ürünleri ve hayvancılık, geçimin sağlanmasına yetmiyordu.

Çöl kabileleri sürekli yoksulluk içinde idiler.

Yemen’le Suriye arasında yapılan kervancılık belli başlı gelir kaynağı idi.

Cahiliye devri Arapları, kutsal yerleri ziyaret etmek, umumi panayırlarda serbestçe alışveriş yapmak için, senenin 4 ayında savaşı haram ilân etmişlerdi.

Tek tanrılı bir dine bağlı idiler.

Fakat Kâbe’de 360 tane putları vardı.

Bunları tanrıya yaklaşmak için şefaatçi sayıyorlardı.

Bedevi arapların en Kutsal ziyaret yeri Mekke ve en önemli panayırları Suk-ül-Ukaz idi.

Bir yanıt yazın