Celaleddin Suyuti Kimdir,Hayatı ve Eserleri

Celaleddin Suyuti Kimdir,Arap yazarı (Kahire 1445-1505).Devrinin tanınmış bilginlerinden ders ve icazet aldı.

Celaleddin Suyuti Hayatı ve Eserleri

Yemen, Hicaz, Şam gibi birçok şehri ve ülkeyi dolaştı. 1466’da Camiüsseyhunî’de fıkıh dersleri vermeye başladı.

Bir süre sonra Şam naibi Berkuk’un Kahire’de bulunan türbesinin şeyhliğine tayin edildi.

1486’da halife Mütevekkil Alallah’ın emriyle Baybarsiye hânkâhı şeyhi oldu. 1497’de bu görevden azledilince Ravza’daki evine çekildi.

Suyuti’nin ikiyüzbin civarında hadisi ezberlediği söylenir. Ayrıca, Celaleddin Muhammed bin Ahmed Mısri’nin, h.864’de vefat edince yarıda bıraktığı tefsiri tamamlandı ve Celaleyn Tefsiri adıyla yayınlandı.

Celaleddin Suyuti Eserleri

Kitabü’d-Dürri’l-Mensur fi’t-TefsirVl-Me’sur (Me’sur Tefsiri Hakkında Saçılmış İnciler Kitabı)

Lübabü’n-Nukul fi Esbabi’n-Nüzul (Ayetlerin Indiriliş Sebeplerini Gösteren Nakillerin özleri)

Tefsirü’l-Celâleyn (Celâleyn Tefsiri)

El-İtkan fi umumi’l-Kufan (Kur’an İlimlerini Sağlamlaştırma)

Cami’üs-Sagir (Seçme Hadisler Mecmuası)

El-Leali’l-Masnua fi Ahadisi’l-Mevdua (Uydurma Hadisler Hakkında Yapma İnciler)

El-Muzhır fi Ulumi’l -Luga (Arap Dilbilgisi)

El-Ahbarü’l-Merviye fi Sebebi Vazi’l-Arabiye (Arap Dilinin Kuruluşu Hakkında Söylentiler)

Tarihü’l-Hülefa (Halifelerin Tarihi)

Hüsnü’l-Muhadara fi Ahbari Mısır ve Kahire (Mısır ve Kahire Hakkında Haberler)

Bir cevap yazın