Celalettin Baykara Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Celalettin Baykara Kimdir,Hayatı (Ahmed) Dede, mevlevi şeyhi ve neyzen (Gelibolu 1853-istanbul 1942).

Gelibolu mevlevîhanesi şeyhlerinden Hüseyin Azmi Dedenin oğludur, öğrenimine Gelibolu’da başladı.

Babasının Mısır mevlevihanesi şeyhliğine tayini üzerine birlikte Mısır’a gitti, öğrenimini Elezher medresesinde tamamladı.

Bu arada çağının ünlü neyzenlerinden, özellikle Mustafa Naki Dedenin çırağı Mehmed Sehi Beyden ney dersleri aldı, Mevlevîlik çilesini tamamlayınca önce Kahire mevlevîhanesine kudümbaşı, sonra da neyzenbaşı oldu.

Bir süre sonra İstanbul’a döndü,

1908’de Üsküdar mevlevihanesi şeyhliğine vekil olarak, ertesi yıl da asil olarak tayin edildi.

1910 Yılında Galata mevlevihanesine şeyh vekili, bu dergahın şeyhi Ataullah Efendinin ölümü üzerine de şeyh oldu.

Tekkeler kapatılıncaya kadar bu görevde kaldı.

Arap ve Fars dilini çok iyi bilirdi; tasavvufta engindi.

Bazı mevlevi ayinlerinin unutulmamasında ve tespitinde büyük yardımı olan Celâleddin’in, ayrıca, bir divan meydana getirecek kadar tasavvufi şiirleri vardır.

Bir cevap yazın