Cemre Nedir,Tarihçesi

Cemre Nedir,Tarihçesi ,Eskiler yılı «kasım» ve «hızır» günleri olmak üzere ikiye ayırmışlardı. Kasım 180, hızır ise 186 gündü. Kasım günleri, kasım ayının sekizinci günü girer. Kasımın kırk altısında, kırk gün anlamına gelen erbain; seksen altısında da elli gün anlamına gelen hamsin girer, böylece kışın en soğuk zamanları sayılan doksan gün geçmiş olur.

Kasımın doksanı, halk arasında kantar ağdı deyimi ile anlatılır. Kasımın yüzü, «geldik yüze, çıktık düze»; yüz ellisi ise «yüz elli, yaz belli» sözü ile karşılanır.

Kasımın yüz besinde (19-20 şubat), birinci cemre havaya; yüz on ikisinde (26-27 şubat) ikinci cemre suya; yüz on dokuzunda da (5-6 mart) üçüncü cemre toprağa düşer. Yani eski takvimlerde, önce havanın, sonra suyun, sonra da toprağın ısındığı kabul edilirdi.

Cemre (Din)

Cemre veya muhassab, Arafattan gelen hacıların Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığınlara verilen ad.

Bunların sayısı üç’tür, birbirinden birer ok atımı uzaklıktadır. Doğudaki «cemretülûlâ» Hayf camii yakınındadır; ortadaki «cemretülvustâ», batıdaki ise «cemretülakabe»dir.

İlk ikisi yontulmamış taşlardan yapılmış sütunlarla. üçüncü ise duvarla çevrilmiştir. Akabe’de bulunan cemreye, zilhicce ayının onuncu günü kurban kesilmeden önce yedi taş atılır.

Hacılar Mekke’yi ziyaretten sonra tekrar Mina’ya dönerler ve teşrik günlerinin üçünde de tam güneş battığı sırada iiç yığının her birine «Bismillâh» ve «Allahü ekber» diyerek yedişer taş daha atarlar.

Bir cevap yazın