Çıtak Türkleri,Çıtaklar Kimlerdir,Çıtak Boyu

Çıtak Türkleri,Çıtaklar Kimlerdir,Rumeli’de yaşayan bir Türk topluluğu; nüf. yaklş. 40 000 (1946). Dil bakımından Rumeli Türkleri arasında özel bir grup meydana getirirler.

Çıtak Boyu Türkleri

Kıpçak Türkçesinin kalıntısı olan dilleri, diğer rumeli ağızlarından ayrılır ve bu farklar rumeli ve anadolu lehçeleri bakımlarından kaba sayılır. Bu yüzden çıtak adı zamanla «kaba adam, dağlı, köylü, ilkel» gibi anlamlar kazanmıştır.

Kelime Rumeli ve Anadolu’nun birçok yerinde «titiz, yaramaz, kavgacı ve huysuz» anlamlarında da kullanılmaktadır.

Çıtak’lar Deli orman ve Dobruca yörelerinde yaşar.

Evliya Çelebi Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda Silistre kasabasında Çıtaklar diye bir topluluğun varlığından bahseder.

Aynı şekilde Hacıoğlu Pazarcığında da (Dobriç) büyük bir Çıtak kolu vardır.

Bazı kaynaklarda, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Çıtağ adlı topluluklardan söz edilir.

Timur ile yapılan savaşlarda bu topluluk sık sık yer değiştirip dağlara sığınmıştır.

Bunlarla Rumeli’ndeki Çıtak’lar arasında ilgi olup olmadığı bilinmemektedir.

Bugün Anadolu’nun bazı yerlerinde (Balıkesir, Kastamonu, Denizli.

İzmir, Manisa, Zonguldak v.d.) Çıtak (Çitak), Çıtaklı, Çıtakoğlu gibi yer adlarına rastlanır.

Bir cevap yazın