Danişmentliler,Beyliği,Tarihi | Anadolu Beylikleri |

Danişmentliler Beyliği Hakkında Ansiklopedik Bilgi,(1072- 1178) Danişment Gazi Ahmed Bey tarafından,Sivas merkez olmak üzere Tokat, Niksar, Amasya ve Kayseri civarında Kurulmuş devlet.

Danişmentliler Tarihi

1072’den sonra selçuklu sultanı Melikşah, emirlerinden Tutak ve Artuk’un yardımıyla bütün Orta Anadolu’yu hâkimiyeti altına aldı. Artuk Bey arap ülkelerini fetihle görevlendirilince yerine Danişment Gazi geçti.

Bizanslılar, Haçlılar ve Ermeniler ile başarılı savaşlar yaparak beyliğini genişletti.

Ölümünden sonra 12 oğlundan Kümüş Tigin ile İsmail, bizans ve haçlı ordularına karşı savaşa devam ettiler.

Kılıç Arslan. Danişment Gazi’nin ölümünden faydalanarak, Malatya’yı ve ülkesinin bir kısmını Yağısıyan bin Danişment’in elinden aldı.

Danişment oğullarından Emîr Gazi, kardeşlerini iş başından uzaklaştırdı, sultan Kılıç Arslan I ile iyi geçinerek babasının ülkesine tek başına hâkim oldu.

Sultan Kılıç Arslan I’in ölümü üzerine, onun oğulları arasında çıkan taht kavgalarına karıştı; damadı Mesud’un, ağabeyi sultan Şehinşah’tan tahtı ve Konya’yı almasına yardım etti (1116).

Emîr Gazi ve Mesud emîr Belek’in ölümü üzerine Malatya’yı Tuğrul Arslan’dan aldılar (1124).

Buna kızan Ankara ve Kastamonu bölgelerinin sultanı Melik Arap, Emîr Gazi (1126) ve Mesud’a (1127) karşı savaş açtı ise de yenildi.

Bizans’a sığındı, oradan aldığı yardımla Anadolu’ya döneceği sırada öldü.

Emîr Gazi’nin bütün Orta Anadolu’yu ve Karadeniz bölgesini alarak Kilikya ermeni krallığı ile Urfa kontluğunu kendisine bağlaması sonucu Danişmentliler, Anadolu’nun en büyük beyliği haline geldi.

Bizans imparatoru ioannes Kommenos’un kardeşi İsak’ın İstanbul’dan kaçarak Emîr Gazi’ye sığınması ve onu kışkırtması üzerine, Bizans’a karşı sefere girişildi.

Bizans imparatoru da ordusuyla Anadolu’ya geçerek Kastamonu ve Çankırı’yı aldı (1132). Emîr Gazi’yi çekemeyen, pek çok türk emîri, Bizanslılarla birleşti.

Daha sonra Emîr Gazi, Kastamonu ve diğer yerleri Bizanslılardan geri aldı (1133).

Emîr Gazi’nin hıristiyanlara karşı yaptığı savaşlar, kazandığı zaferler, ona bütün İslâm âleminde büyük sevgi ve ün kazandırdı.

Büyük sultan Sencer ile halife El-Müsterşid, dört siyah sancak, bir kös, bir altın zincir ve asa göndererek onun bir süredir kullandığı melik unvanını onayladılar.

Ancak Emîr Gazi bu sırada öldü (1134). Getirilen ferman ve hediyeler Emîr Gazi’nin dört oğlundan, veliaht tayin edilen Mehmed’e verildi.

1142’ye kadar 8 yıl hükümdarlık eden Melik Mehmed, Bizanslılarla savaştı, ayrıca kardeşleri ve birçok türk beyiyle de mücadele etti.

Kayseri’yi yeniden kurarak merkez yaptı, pek çok bilgini Anadolu’ya getirdi, İslâmiyetin yayılması için çalıştı.

Melik Mehmed, sağlığında büyük oğlu Zünnûn’u veliaht tayin ettiği halde, ölünce, Sivas valisi olan kardeşi Nizameddin Yağıbasan, onun karısıyla evlenerek hükümdarlığını ilân etti.

Fakat yeğeni Zünnûn’un Kayseri’de, kardeşi Aynüddevle’nin Elbistan ve Malatya’da hâkim olmalarına ve Sultan Mesud’un baskılarına karşı direnemedi.

Mesud’dan sonra tahta çıkan Sultan Kılıç Arslan II’ye Aksaray’da yenildi (1155) ve Kayseri’yi kaybetti.

Selçuklu sultanına karşı önce Şehinşah ile sonra da Bizans imparatoru ile anlaşması bir sonuç vermedi.

1164’te Çankırı’da öldü. Karısı, Ya-ğıbasan’ın yeğeni İbrahim’in 16 yaşındaki oğlu İsmail ile evlendi ve onu hükümdar ilân etti.

Bu durum danişmentli beylerinin ayaklanmalarına sebep oldu. Bundan faydalanan sultan Kılıç Arslan II, 1165’ten itibaren Danişmentliler ülkesini ele geçirmeğe başladı.

Zünnûn kayınpederi Suriye hükümdarı Nureddin Mahmud’un yardımıyla Sivas’ta tekrar hükümdar oldu (1172).

Nureddin’in ölümü üzerine (1174), Zünnûn Bizans’a sığınarak onları Selçuklulara karşı kışkırttı.

1176’da yapılan savaşta Kılıç Arslan II, Bizanslıları yendi ve 1178’de Malatya’yı da alarak Danişmentli beyliğini ortadan kaldırdı.

Danişmentli beylerinin çevresinde toplanan Türkmenler, beyliğin yıkılışından sonra Anadolu’ya yayıldılar, osmanlı devrinde Rumeli’ye yerleştirilenleri de oldu.

XIX.yy.a kadarki tarih kayıtları, bir kısmının köylere yerleştiklerini, bir kısmının celâli ayaklanmalarına katıldıklarını, 1696’da Halep bölgesinde toplandıklarını, 1702’de de göçebe Danişmentlilerin yerleşik hayata zorlandıklarını göstermektedir .

 Danişmentliler
Danişmentliler
Danişmentliler

Bir cevap yazın