Darülhadis | Nedir,Darülhadis Medresesi | Osmanlı Tarihi |

Darülhadis Nedir,Hadis evi, hadis ve ha­dis ilimleri öğretilen yer.

Hadis öğretilen medreselere verilen ad.

Darülhadis Medresesi Nedir

İlk dârülhadis, Selçuklu atabeğ Nureddin tarafından Şam’da kuruldu ve hadis öğretimi camilerden bu kurumlara geçmeye başladı.

Sonraları bu kurumlarda Kur’an’a ait ilimler de okutulmaya başlandığından Dârülkur’an ve’l-hadis adı kullanıldı.

Anadolu’da İlhanlılar ve Selçuklular devrinde kurulan dârülhadislerin ilk örneği, İlhanlıların baş vezirlerinden Şemseddin Cüveynî’nin Sivas’ta açtığı kurumdur.

Osmanlı devrinde önce Bursa’da, sonra da sultan Murad II tarafından Edirne’de Üçşerefeli cami yanında birer dârülhadis açıldı (1447).

İstanbul’da ilk dârülhadis Süleymaniye’de kuruldu.

Yıllar geçtikçe artan dârülhadislerin sayısı XVII. yüzyıl ortalarında Evliya Çelebi’ye göre yüz otuz beşi buldu.

Dârülhadis müderrisliği, «kibar-ı müderrisin» denilen müderrisliklerin en yüksek derecesiydi.

Diğer müderrislerin günlüğü altmış akçe iken dârülhadis müderrislerinin yüz akçe idi.

Törenlerde dârülhadis müderrisleri önde bulunur ve diğerlerine başkanlık ederlerdi.

Bir cevap yazın