Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Düzmece Mustafa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Düzmece Mustafa Hakkında Bilgi, Düzmece Mustafa Hayatı, Düzmece mustafa olayı kanuni,Düzmece Mustafa Kimdir  Osmanlı şehzadesi, (öl. 1422 ?). Yıldırım Bayezid’in oğlu.

Düzmece Mustafa Hayatı

Babasının mirasında hak iddia ederek iktidardaki kardeşi Çelebi Mehmed ve yeğeni Murad II’ye karşı harekete geçtiği için Düzme Mustafa, Düzmece Mustafa, Nâbedid Mustafa diye anılmıştır.

Bir söylentiye göre babasının ikinci oğlu, Süleyman ve İsa Çelebinin büyüğü; bir söylentiye göre de Süleyman, Musa, İsa ve Mehmed’in küçüğüdür.

Ankara bozgunundan (1402) sonraki hayatı kesinlikle bilinmez.

Bu yüzden osmanlı tarihçilerinin çoğunluğu onun varlığını bile kabul etmemişlerdir.

Aslında Yıldırım Bayezid’in öz oğullarından biri olan Mustafa Çelebi, ortaya çıktığı zaman devlet adamları ve halk tarafından benimsendi.

Ona yakıştırılan adlar bir karşı propaganda olarak çıkarıldı.

1402’den önceki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.

Hamit ili ve Teke sancağı kuvvetleriyle 1402 Ankara savaşında osmanlı ordusunun merkezinde yer aldığı biliniyor.

Savaş sonunda ortadan kayboldu.

Bir söylentiye göre babası (Yıldırım Bayezid) ile birlikte esir düşmüş, Semerkand’a götürülerek 1405’te Timur’un ölümü üzerine serbest bırakılmıştır; bazı kaynaklar Bizans’a sığındığını nakleder.

Serbest bırakılınca Karamanoğulları beyliğine bağlı Niğde’ye geldi.

Osmanlılara düşman olan Isfendiyar Bey ile ilişki kurdu.

Onun çağrısı üzerine Kastamonu’ya gitti.

Buradan, Osmanlı imparatorluğunda düzenleyeceği ayaklanma için Bizans, Macaristan, Sırbistan ve Venedik’ten yardım istedi.

1416’da Eflak’a giderek Rumeli’deki türk kumandanları ile ilişki sağladı.

Niğbolu muhafızı Cüneyd Beyden yardım vaadi aldı.

Tesalya ve Selânik taraflarında faaliyete başladı.

Çeşitli kaynaklar, Çelebi Mehmed ile karşılaşmaya cesaret edemeden İstanbul’a gittiğini belirtirler.

İmparator Manuel II’nin yardımını sağlayarak gemi ile Selânik’e çıktı.

Edirne’de padişahlığını ilân ettiği, üzerinde «Mustafa ibni Bayezid Han» yazısı bulunan gümüş parayı bastırdığı (1419) biliniyor.

Sonra Tesalya ve Selânik’te yaptığı savaşta yenilerek veziri Cüneyd Bey ile Selânik’e sığındı.

Bizans imparatoru teslim teklifini reddetti.

Mehmed I ile Manuel arasındaki görüşmelerden sonra Mustafa Çelebi 900 bin akçe ödenek karşılığında hayatı boyunca salınmamak şartıyle Limni adasında, veziri Cüneyd Bey de İstanbul’da Pammakaristos manastırında muhafaza altına alındı.

Çelebi Mehmed’in ölümünden sonra Murad II’nin osmanlı tahtına çıkmasıyla osmanlı bizans ilişkileri bozuldu ve bizans imparatoru Manuel, Mustafa Çelebi’yi serbest bırakarak Gelibolu’ya çıkmasını sağladı.

Hürriyeti karşılığında vaat ettiği Karadeniz ve Ege kıyılarını veremediği için imparatorla bozuştu.

Topladığı kuvvetlerle Aynaroz’a geçti.

Burada Rumeli akıncılarından Turhan Bey oğlu, Evrenosoğlu ve Gümlüoğlu ona katıldılar.

Vardar Yenicesi’nden Serez’e geçti, adına para bastırdı.

Sonra törenle Edirne’ye girdi.

Emrindeki kuvvetlerin etkisiyle ona katılmak zorunda kalan Murad II’nin veziri Bayezid Paşa da Cüneyd Beyin teşvikiyle öldürüldü.

Edirne dönüşü Gelibolu kalesini tahkim etti.

Murad II’nin cenovalılarla anlaşmasından telâşa düşerek 17 000 kişilik bir ordu ile Anadolu’ya geçti.

Cenevizlilerin direnmelerine rağmen Lapseki’ye geldi.

Bu ilerlemeden endişelenen Murad II, Ulubad köprüsünü yıktırdı.

Mustafa Çelebi, padişah kuvvetleri üzerine yaptığı saldırıda Yeniçeriler karşısında yenildi.

Taraftarlarından Mihaloğlu Mehmed Beyin Rumeli beylerbeyliğine tayini Cüneyd Beye de İzmir beyliğinin verilmesi üzerine desteksiz kaldı.

Bu ümitsiz durumdan telâşa düştü, ordusunu bırakarak Edirne’den aldığı hâzinesiyle Eflak’a kaçarken sötlentilere göre kendi adamlarınca yakalandı, Edirne’ye getirildi, kalenin bir burcuna asıldı.

Başka bir söylentiye göre kurtularak Eflak’tan Kefe’ye gitmiştir.

1429’da öldürülen sahte Mustafa Çelebi’nin bu gibi söylentilerin varlığına dayanarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.

Kanunî’nin büyük oğlu Mustafa’nın öldürülmesinden sonra da başka Düzmece Mustafa ortaya çıkacaktır.

Bir yanıt yazın