Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ertuğrul Gazi Kimdir,Hayatı | Osmanlı Tarihi |

Ertuğrul gazi dönemi, Ertuğrul gazi fetihleri, Ertuğrul Gazi Hakkında Bilgi,Ertuğrul Gazi Kimdir Osmanlı hanedanının kurucusu olan Osman Beyin babası (XIII. yy.).

Ertuğrul Gazi Hayatı

Devrine ait türkçe ve yabancı tarih kayhaklarında, tarihî şahsiyeti ve hayatı hakkında yetersiz, belirsiz ve çoğu zaman çelişik bilgiler vardır.

Ancak, Bayezid I’in Timur’a yazdığı mektupta Ertuğrul Gazi’nin adının geçmiş olması, XIV. yy. ın büyük hadisçi ve yazarı Şemsüddin Cezeri’nin onun adını zikretmesi, Ertuğrul Gazi’nin XIII. yy. da yaşamış olan türkmen beylerinden biri olduğunu gösterir.

XV. yy. yazarları onun Anadolu’da yaşadığını ve öldüğünü söylerler.

Söğüt’te Ertuğrul Gazi’ye izafe edilen bir türbenin varlığı ve bu türbenin, çeşitli türkmen bey ve oymakları tarafından muntazam bir ziyaret yeri olarak kabul edilir.

Ertuğrul Gazi’nin yaşamış bir şahsiyet, bir türkmen reisi ve bir uç gazisi olduğunu doğrulayacak niteliktedir.

Tarihçi Enverî Şükrullah ve Âşıkpaşazade’nin rivayetlerinin birleştirilmesi sonucunda Ertuğrul Gazi’nin hal tercümesi şöyle özetlenebilir:

Ertuğrul Gazi’nin soyu ve bağlı olduğu boy XI. yy.ın ikinci yarısında Sultan Tuğrul Bey ve Alp Arslan’ın buyruğu altında Ahlat bölgesine geldiler ve Anadolu gaza ve fütuhatına katıldılar.

Ahlat bölgesinde yurt tuttukları gibi, Muş, Malazgirt, Sürme Çukuru ovalarında ve dağlarında kışlık ve yaylak kurdular.

Sonradan Ahlat emirlerine tabi oldular ve onların maiyetinde olmak üzere, Gürcülere, bazen de Erzurum ve Erzincan emîrleri İle birlikte Trabzon imparatorluğuna karşı yapılan gazalara katıldılar.

XIII. yy. başlarında Ahlat’ın Eyyuboğulları eline geçmesi ve daha sonra Celâlüddin Harizmşah’ın Ahlat bölgesini istilâsı üzerine, Ertuğrul Gazi’nin babası, maiyetindeki boy ile birlikte güneye indi ve tıpkı kendisi gibi, Kayı soyundan olan Mardin hükümdarı Artukoğullarının emrine girdi.

Bu arada Ertuğrul’un babası herhangi bir sebeple, belki kışlamak üzere, Cabere’ye giderken Fırat nehrinde boğulmuş olabilir.

Hülâgu ordularının Mardin taraflarını yağmalaması, şehri kuşatması ve Meyyâfârikîn’i tahripleri yüzünden, Diyarbakır ve Urfa bölgelerinde çok yoğun bir şekilde bulunan Türk menler öteye beriye dağıldılar.

Bu sırada Malatya’nın doğusunda bulunan Germiyanlılar, Anadolu’nun batısına göçüp Kütahya bölgesine yerleştiler ve buradaki bizans sınırını tuttular.

Ertuğrul Gazi de, oymağı ile, Orta Anadolu’ya göçerek, önce Karacadağ’da yerleşti, sonra Sultanönü (Eskişehir) emîri Cacaoğlu’nun maiyetine girerek bu bölgenin bizans sınırında iktâ aldı, böylece, rum şehir ve kasabalarına karşı akınlarla ve gazalarla ömür geçirdi.

Ertuğrul Gazi, Anadolu saltanatını himaye ve nüfuzları altına almış olan Moğollara karşı, Selçuklu beyleri emrinde ve Nezrî’nin de naklettiği meşhur Selçuklu-ilhanlı mücadelesine katılmış bulunabilir.

Bir yanıt yazın