Eşrefoğulları Beyliği,Tarihi,Kuruluşu | Tarih |

Eşrefoğlu beyliği dönemi, Eşrefoğlu Beyliği Tarihi, Eşrefoğulları beyliği hakkında kısa bilgi, Eşrefoğulları özellikleri,Eşrefoğulları Beyliği hakkında Bilgi,XIII. yy.ın ikinci yarısında Anadolu’da kurulan beyliklerden biri.

Eşrefoğlu Beyliği Tarihi

Anadolu Selçuklu devletinin son devirlerin-(Peygamberlik Delilleri), Fütüvvetname, İbretname, Mazeretname.

Eşrefoğulları Beyliği Nerede Kurulmuştur

Elestname, Nasihatname, Hayretname, Miinacaatname, Esrarde, eski çağlarda Pisidia denilen, Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kuruldu.

Sonraları Ilgın, Bolvadin ve Akşehir bölgelerine kadar genişledi.

İlk merkezleri Beyşehir bölgesindeki eski Gargorum (bugünkü Ararım) köyü iken, sonradan devamlı merkez, beyliğin de kurucusu olan Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından kurulan Beyşehir (yahut Siileymanşehir) oldu.

Eşrefoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Beyliği XIII. yy.ın ikinci yarısında Anadolu’da kurulan beyliklerden biri.

Eşrefoğulları beyliği kısa sürede genişledikten sonra, Anadolu’ya hâkim olan İlhanlıların Türk tavâifi mülûkuna karşı uyguladıkları sert siyaset yüzünden ancak kırk yıl yaşadı.

Eşrefoğulları’nın kurucusu Seyfeddin Süleyman I, Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev III zamanında (1264-1283) Anadolu Selçuklularının sınır beylerinden biriydi.

Selçuklu hükümdarı ilhanlılar tarafından öldürülünce Selçuklu devletinde ikilik ve karışıklık çıktı.

Seyfeddin Süleyman Bey bu durumdan faydalandı, merkezden uzaklaşarak bağımsız hareket etmeğe imkân buldu.

Keyhüsrev’in yerine Konya’da tahta geçen haleflerine saltanat naibi oldu ve o zaman (1284) yaptırdığı Beyşehri kalesinin kitabesinde kendisi hakkında Emirülkebirülmuazzam unvanını kullandı.

Aynı yerde Türk mimarî eserlerinin en güzellerinden biri olan bir de cami yaptırdı (1297).

1302’de bu caminin yanındaki türbeye gömüldü.

Yerine, büyük oğlu Mübarizüddin Mehmed Bey geçti.

Kuzeyde Bolvadin ve Akşehir taraflarını ele geçiren Mehmed Bey, İlhanlıların Anadolu’daki valisi Çoban Noyan’ın anadolu beylerine boyun eğdirmesi sonucunda, ona bağlılığını bildirdi (1314).
Ölümünden sonra yerine geçen oğlu Süleyman Şah, İlhanlıların Anadolu valisi Demirtaş’ın Beyşehiri ele geçirdiği sırada öldürüldü.
Cesedi Beyşehir gölüne atıldı (9 ekim 1326).
Eşrefoğulları beyliği böylece sona erdi.

Bir cevap yazın