Ferit Kam Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Ferit Kam Kimdir,(1864 – 1944),Şair, yazar.

Ferit Kam Hayatı

Beylerbeyi rüştiyesinde okudu.

Bir süre Mektebi Tıbbiye ve Mektebi Hukuka devam etti.

Hariciye Nezareti tercüme odasında çalıştı.

Fatih camiinde Mustafa Asım Efendinin derslerine devam ederek icazetname aldı.

Beylerbeyi rüştiyesinde fransızca öğretmenliği yaptı.

1914’te hariciye nezaretindeki görevinden ayrıldı.

Dârülfünun Türk edebiyatı müderrisliğine getirildi.

Bir süre Süleymaniye medresesinde felsefei umumiye tarihi okuttu.

1918’de Dârülhikmetilislâmiye üyeliğine getirildi.

Dârülfünun’da metinler şerhi müderrisi, İran edebiyatı müderrisi oldu (1924).

Dil ve Tarih – Coğrafya fakültesinde İran edebiyatı kürsüsüne tayin edildi (1943).

Ferit Kam Eserleri

Dinî ve Felsefî Musahebeler (1911); Vahdet-i Vücut (1912); Asar-ı Edebiye Tetkikatı (Edebî Eserlerin İncelenmesi) [1916]; Şerh-i Mütun (Metinler Şerhi) [1919-1922]; ilm-i Ahlâk (1922); İran Edebiyatı Tarihi (1927).

Bir cevap yazın