Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Fevzi Çakmak Kimdir,Hayatı | Asker Biyografileri |

Fevzi Çakmak Hakkında Bilgi,Fevzi Çakmak Kimdir Mareşal 1876 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Topçu Albay Ali Bey’in oğludur.

Fevzi Çakmak Hayatı 

1893’de girdiği Harp Okulunu 1895’de bitirmiş.Harp Akademisi’ne devam etmiştir.

1898 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Genelkurmay Başkankğı 4.Şubesi’ne stajyer olarak atanmıştır.

11 Nisan 1899’da Arnavutluk harekettına görevlendirilerek Meroviçe tümeni kurmay başkanlığına.

Fevzi Çakmak
Fevzi Çakmak ,Mareşal 1876 yılında İstanbul’da doğmuştur. Topçu Albay Ali Bey’in oğludur

20 Nisan 1902’de binbaşılığa yükseltilmiştir.

1908 yılında Taşlıca Mutasarnflığı ve komutanlığı görevi ile birlikte Nizamiye 35.Tugay Komutanlığına,3 Haziran 1910’da Mürettep Kosova Kolordusu Kurmay Başkanlığına, 29 Eylül 1910’da yarbaylığa yükselmiştir.

15 Ocak 1911 tarihinde Genelkurmay Başkanlğı 5.Şube Müdürlüğüne ve 18 Nisan 1911 ‘de Mürettep îşkodra Kolordusu Kurmay Başkanlığına atanmıştır.

1 Ekim 1911 tarihinde italyan Harbi’nde Garp Ordusu Kurmay Başkanlığına ve 2.Ordu Müfettişliğine atanmıştır.

11 Şubat 1912’de Rumeli vilayetleri hakkında çıkanlan kararın tatbikatına geçmek üzere Dahiliye Nazın Hacı Adil Bey’in başkanlığındaki heyete memur,3 Temmuz 1912’de Nizamiye Yakova Tümeni Komutanlığına,6 Ağustos 1912’de Kosova Kuvcâ Umumiyesi Kurmay Başkanlığına, 29 Eylül 1912’de Balkan Harbi seferberliğinin başlangıcından Vardar Ordusu Komutanlığı 1. Şube Müdürlüğüne,2 Ağustos 1913 tarihinde Ankara Tümeni Komutanlığına,7 Kasım 1913’de İkinci Nizamiye Tümeni Komutanlığına atanmıştır.

Fevzi Çakmak24 Kasım 1913’de albaylığa yükselmiştir.

22 Aralık 1913 tarihinde 5. Kolordu Komutanlığına atanmış ve bu görevde iken 2 Mart 1914 tarihinde tuğgeneralliğe yükselmiştir.

8 Aralk 1915 tarihinde geçici olarak Çanakkale cephesindeki Anafartalar Grubu Komutanlğına atanmış ve bu arada başarılı hizmetlerinden dolayı Gümüş îmtiya. Liyakat ve Harp Madalya ve nişanları almıştır.

7 Eylül 1916’da Doğu Cephesi 2. Kafkas Kolordu Komutanlığına atanmıştır.

Çanakkale ve Doğu Cephesindeki başarı hizmetlerinden dolayı önce Temmuz 1917 de Diyarbakır 2. Ordu Komutanlığına, daha sonra 9 Ekim 1917 tarihinde Güney Filistin Cephesi 7. Ordu Komutanlığına atanmış. Sina Savaşındaki hizmetleri sonunda nişan ve sefer kıdemi ile mükâfatlandırılarak 28 Temmuz 1918’de korgeneralliğe yükseltilmiştir.

24 Aralık 1918 tarihinde İstanbul Genelkurmay Başkanlığı karargâhına atanmışdır.

24 Nisan 1919’da Şehzade Seyfettin ile Edirne’ye gitmiş ve 14 Mayıs 1919’da 1.Ordu Kıtalan müfettişliğine. 3 Kasım 1919’da Osmani Devleti Bakanlar Kurulu kararıyla Anadolu’ya gönderilecek heyete katılmış ve 31 Fevzi ÇakmakAralık 1919’da Asken Şûra üyeliğine atanmıştır.

3 Şubat 1920’de Harbiye Nazın olmuş. 8 Nisan 1920 de Damad Ferid kabinesinin teşekkülünden evvel Harbiye Nazıriğindan istifa etmiş ve Anadolu’ya geçmiştir.

3 Mayıs 1920’de Millî Müdafaa Vekaletine ve Heyeti Vekile Reisliği’ne seçilmiştir.

3 Nisan 1921 ‘de İstiklâl Harbi harekât sırasında orgeneralliğe terfi etmiş, 12 Temmuz 1922’de Heyeti Vekile Reisliğinden istifa etmiş. Genelkurmay Vekili seçilmiştir.

31 Ağustos 1922’de Büyük Zafer için gösterdiği üstün hizmetlerini taktiren Mareşalhğa terfi ettirilmiştir.

3 Mart 1924’de İstanbul Mebusu iken Genelkurmay Başkanlığına atanmış.

31 Ekim 1924’de mebusluktan istifa etmiştir. 12 Ocak 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı’nda kaldıktan sonra yaş haddinden emekliye aynlmışUr.

1946 yıhnda Demokratik Parti’den bağımsız olarak milletvekili adaylığını koymuş, İstanbul ve Kastamonu’dan seçimi kazanarak İstanbul milletvekili seçilmiştir.

Fevzi Çakmak19 Temmuz 1948’de kurulan Millet Partisi kuruculan arasında partinin gelişmesi için çakşırken 10 Nisan 1950’de tedavi olduğu Teşvikiye Sağlık Yurdu’nda ölmüş, Eyüp Mezarlığına gömülmüşdür.

Mareşal Fevzi Çakmak, Fransızca. İngilizce ve Almanca biliyordu.

1-Garbi Rumeli’nin elden çıkışı.

2-Balkan Harbi’nde Garp Cephesi

3-Büyük Harpte Şark Cephesi Hareketleri adlı eserleri vardır.

Gümüş İmtiyaz, 5. Mecidiye. 4. Osmani. Demir Salip, Avusturya-Macaristan Harp Nişanı. Alman 1. Rütbe İstiklâl Madalyası vardır.

Bir yanıt yazın