Hatim Nedir, Nasıl Yapılır

Hatim Nedir Nasıl Yapılır,İlk kez hatim indirenler tarafından birde hatim duası okunur.

Bu duâ şöyledir: “Yâ Rabbi, yâ Rabbi.

Senin birliğin, varlığın, yüceliğin, cemâlpâkin ve nûr-u azametin hakkı için. tâyuhad ve lâ yuhsâ olan melâike-i mukarre-bin ve melâike-i kerrûbiyyûn hürmeti için, hazret-i Adem sa-fiyullah aleyhisselâti vesselam hürmeti için, kavle göre yüz yirmi dört bin peygamber aleyhisselâm hürmeti için. özellikle hazret-i server-i enbiyâ ve şefî-i rûz-i ceza Muhammed Mustafâ sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem hürmeti için.

Yâ Rabbi. tevfikin ve lûtfunla kerem ve ihsan olunan, rızâ-i pâkin için okunan KurHân’ı azi-müşşânı ve Fürkaanı kerimül beyânı ve salât-i şerifleri dergâh-ı izzetinde ahsen-i kabuli-le makbul eyleyip kusurlarımızı rahmetinle mağfur eyle.

Yâ erhamerrâhimin, hâsıl olan sevabı fahr-i alem aleyhi efdal-i tahiyyât efendimiz hazretlerinin aziz, şerif, lâtif ve mübarek rûh-i pür enverlerine tâzimen hediyye eyledik, kabul eyle yâ Rabbi.

Keza, hazret-i Adem’den seyyid-il-enbiyâ Muhammed Mustafâ aleyhisselâti vesselam efendimize kadar gelen enbiyâyi izâm ve resûl-i kiram salavatullâhi ve selâmuhu aleyhim ecmain hazerâtının dahi mübarek rûh-i saadetlerine hediyye eyledik, rûh-i şeriflerini bizden hoşnud ve razı eyleyip onlarla bizi aşina eyle.

Yâ Rabbi, cihâr-ı yâr-ı sala hazret-i Ebû Bekir Sıd-dıyk, hazret-i Ömer-ül-Fûıûk, hazret-i Osman zinrıûreyn ve hazret-i Alîyyül murtazâ rıdvanallâhi teâlâ aleyhim ecmaîn hazretlerinin dahi mübarek rûh-i tayyibelerine hediyye eyledik, bahusus ezvâc-i tâhirat ümmübât-ül-mü’mininin cümlesinin âline, evlâdına, etbâına ve cihâr-ı yâr-ı güzin yüz otuz üç bin eshâb-ı kiram rıdvanallâhi teâlâ aleyhim ecmaîn hazretlerinin rical ve nisadan kâffesinin mübarek ervâh-ı şeriflerine hediyye eyledik, isal eyle yâ Rabbi…

Yâ Rabbi, ne kadar eyliyHa ve tabakaat ehli erenleri, ricâl-ül-gayb, şehidler ve cümle aziz kulların rical ve nisadan ne kadar gelip geçmiş-lerse cümlesinin mübarek rûh-i şeriflerine hediyye eyledik.

Hocalarımız ve üzerimizde hakkı olanlarımızın, biziduâdan mahrum etmediyen mü’min ve mü’minâtın, din kardeşlerimizin, akrabâ-i taallûkatımızın ve cümle merhumlarımızın ruhlarına hediyye eyledik, kabul ve isal eyle yâ Rabbi.

Kâinatı halkeylediğinden bu ana kadar senin birliğine, varlığına ve cümle peygamberlerine iman edip bu ümmetten ve sair ümmetlerden

188 nesilleri münkati olmuş ve hayr ile yad eyleyenleri kalmamış ne kadar ehl-i iman ve ehl-i islâm ervahları gelip geçtiyse cümlesinin ruhlarına hediyye eyledik, okunan Kur’an-ı azimüşşânın nuru ile kabirlerini pür nur eyle yâ Rabbi.

İlâhi, yâ Rabbel âlemin, yâ erhamerrâhimin, bizleri dünyada vatansız, ahirette imansız bırakma.

Görünür görünmez kazalardan belalardan ve hâtır-u hayalimize gelmeyen bilcümle âfât-ı arziyye, âfât-ı bahriyye ve âfât-ı bedeniyyeden cümlemizi muhafaza eyle.

Lütfün ve kereminle biz kullarına dünya ve ahiret nimetlerini ihsan eyle.

Borçlu kullarına edâ, hastalara şifa, dertlilere deva ihsân-u inayet eyle yâ Rabbi… Yâ ilâh-el-âlemin, ömürlerimiz tamam olup vadelerimiz geldikte imân-ı kâmil ile: Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enrıe Muhammeden abduhû ve resûluhû cümle-i mübâreke-siyle teslim-i rûh etmemizi nasib ve müyesser eyle ve kabre vardığımızda münkireyn hazretler igeldiği saat ol hayret-i dehşette iken yâ Rabbi, cümleden âlâ olan birliğin, varlığın, ulu cemâl-i pâkin, Kur’an-ı azimüşşânın ve sevgili habib-i ekremin sallâllâhü teâlâ aleyhi 189 ve sellem hürmeti için suallerine cevabımızı âsân eyle.

Milletimizi ve memleketimizi ve şâir müslüman beldelerini her türlü afet ve musibetlerden, küffârın şerrinden ve istilâsından mahfuz eyle.

Asâkir-i islâmı, kara, deniz, hava ve bütün kuvvetlerimizi nusrat-ı ilâhiyyene makrun eyle.

Yâ ilâh-el-alemin, cümlemizi sevgili peygamberimiz Muhammed mustafa sallâllâhü teâlâ aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin şefaat-i âlîlerine nail eyleyip cenrıetini ve cemâlini bizlere nasib ve müyesser eyle.

Sübhâne rabbike rabbil’izzeti amma yâsifûn ve şelâmün alel mürselin ve elhamdü lillâhi rabbilâlemin.

Elfâtiha”.

Bir cevap yazın