Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hikmet Seyyid Ahmed Arif Hayatı| Şair Biyografileri |

Hikmet Seyyid Ahmed Arif Türk şairi (? 1786-istanbul 1859).

1814’te hac farizasını ifa için Hicaz’a gitti.

1816’da Kudüs, 1820’de Mısır, 1823’te Medine-i Münevvere mevleviyetinde bulundu.

İstanbul kadısı tayin edildi, fakat bu görevi kabul etmedi (1828).

Nüfus tahririne memur olarak Rumeli’ye gitti (1829).

Döndükten sonra nakibüleşraf (1830), Anadolu kazaskeri (1833), Rumeli kazaskeri (1838) ve Meclisi Vâlâyi Ahkâmı Adliye üyesi oldu (1839).

Tanzimat’ın ilânından sonra kanunların iyi uygulanıp uygulanmadığını teftiş için Rumeli’ye gönderildi (1840).

Dârı Şûrayı Askerî üyesi, Mekkîzade Mustafa Asım Efendinin ölümünden sonra şeyhülislâm oldu (1845).

1854’te görevinden ayrıldı.

Hikmet Seyyid Ahmed Arif Eserleri

Divan-ı Eş’ar (türkçe, arapça, farsça şiirlerini içine alır); Tezkire-i Şuarâ (tamamlanmamıştır); Mecmuat-ül-Teracim (çeşitli devirlerde yaşamış şair ve bilginlerin biyografileri); Keşfüzzunun Zeyli; Esami-i Müellifin (arapça bir eserdir; çeşitli yazarların biyografilerini ihtiva eder).

Bir yanıt yazın