Hukukta Sağır Dilsizlik | Ansiklopedik Bilgi |

Sağır ve dilsizlerin hukuki ehliyeti,Sağır ve dilsizlerin ceza sorumluluğu,Hukukta Sağır Dilsizlik Sağır-ditsizlik, ceza hukukunda sağır-dilsizlik isnat kabiliyetine tesir eden sebeplerden sayılır, kanunlarda da buna uygun hükümler vardır.

Sağır-dilsizliğin bu şekilde anlaşılması, patolojik sebeplere dayanan ve ferdin normal ruhi gelişmesine engel olan bir durum olmasındandır.

Sağır-dilsizliğin kanunlarda düzenleniş biçimi üç sistem içinde ele alınabilir:

1. kanun sağır-dilsizlik için özel hüküm koymayı gereksiz sayar.

Meydana gelen olaya göre, sağır-dilsizliğin isnat kabiliyetine etki yapıp yapmadığı incelenir, fail buna göre sorumlu tutulur veya tutulmaz.

2. kanun sağır-dilsizlik hakkında açık kurallar koyar, ancak küçükler hakkındaki hükümlerin uygulanmasında bazı değişiklikleri öngörür.

3. kanun açık kurallar koymakla birlikte küçüklere değil, ancak akıl hastaları hakkındaki hükümlere uygun hükümler getirir. Türk Ceza kanunu bu sistemlerden ikinoi sistemi benimsemiştir.

Kanunun bu konuda yaptığı esaslı değişiklik yaş hadleri konusundadır.

Bundan başka Türk Ceza kanununda sağır-dilsizlik konusunda ikili bir ayırım yapılmış ve isnat kabiliyetini kaldıran ve isnat kabiliyetinin zaafa uğramasını gerektiren sağır-dilsizlik ayrı ayrı düzenlenerek buna uygun hükümler getirBilimselştir, isnat kabliyiteni kalduran sağır-dilsizlik durumunda kanun sağır-dilsiz kimsenin fiili işlediği zaman 15 yaşını bitirip bitirmediğini esas alır.

Fail 15 yaşını bitirmemişse, başka bir husus araştırılmaksızın, failin isnat kabiliyetinin bulunmadığı kabul olunur.

Buna karşılık fail 15 yaşını bitirmiş olursa, isnat kabiliyetinin bütünüyle kalkıp kalkmadığını tespit etmek için, failin temyiz kudretine sahip olup olmadığı araştırılır ve bunun sonucuna göre davranılır.

Failin temyiz kudreti yoksa, bu durumda isnat kabiliyeti de yoktur.

bu durumda sağır-dilsizin tabi olacağı esasları tespit edebilmek için onun yaşma bakmak gerekecektir.

Sağır-dilsiz fail 24 yaşından küçükse, bu durumda 11-15 yaşları arasında olup da temyiz kudreti olmayan küçükler hakkındaki rejime tabi tutulur.

Fail 24 yaşını bitirmişse kendisine tam akıl hastalan hakkındaki rejim uygulanır.

Sağir-dilsizliğin ikinci şekli, isnat kabiliyetini zayıflatan sağır-dilsizliktir.

Bu konuda kanunda yer alan hükümler şöyledir:

a) fiili işledikleri sırada 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşını tamamlamamış, fakat temyiz kudretine sahip olan sağır-dilsizler (bunlar hakkında cezaya hükmolunabilir, cezalarında indirme yapılır ve özel bazı tedbirler uygulanır).

b) 18 yaşını bitirmiş ve 21 yaşını doldurmamış olan sağır-dilsizler (kural olarak, bunların cezalarında indirme yapılır ve bazı özel tedbirler uygulanır); c) 21 yaşını bitirmiş, olanlar (bunlar hakkında da indirBilimselş ceza uygulanır).

Bir cevap yazın