Hüseyin Hilmi Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüseyin Hilmi Paşa Kimdir Türk devlet adamı ve sadrazamı (Midilli 1855-Viyana 1920).

Tüccardan Kütahyalızade Mustafa Efendinin oğlu.

Hüseyin Hilmi Paşa Hayatı

Midilli Ulucamii medresesinde ve rüştiyesinde okudu.

Namık Kemal’in Midilli mutasarrıflığı sırasında (1881) tahrirat müdürü oldu, iki yıl sonra da Aydın vilâyeti ve 1885’te de Suriye vilâyeti mektupçuluklarına getirildi.

1891’de bu görevinden ayrıldı.

1892’de hükümdara ait Bağdat’taki Arazi müdürlüğüne, 1893’te Mersin mutasarrıflığına tayin edildi.

Bundan sonra, Maan, Nablus ve Süleymaniye mutasarrıflıklarında ve Adana valiliğinde bulundu.

1898’de kendisine Yemen’deki karışıklıkları bastırmak görevi verildi.

Yemen kumandanı Abdullah Paşa ile geçinemediği için 1902’de görevinden alınarak Rumeli Gence müfettişliğine getirildi.

Pek önemli olan bu görevi büyük bir dirayetle yaptı.

Meşrutiyetin ilânı (1908) üzerine Müfettişlik teşkilâtına lüzum kalmadı.

Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti

Bir süre sonra Kâmil Paşa kabinesinde dahiliye nazırı oldu.

Abdülhamid’e sadıktı, fakat fikir bakımından Namık Kemal gibi hürriyet ve meşrutiyet taraftarıydı, ittihat ve Terakki ile geçinemeyen Kâmil Paşanın istifası üzerine 14 nisan 1909 da bu göreve getirildi.

«31 Mart vakası» sebebiyle sadaretten istifa ederek bir tarafa gizlendi.

Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve Mehmed V’in tahta cülusundan sonra ikinci defa Sadaret makamına geldi (6 mayıs 1909).

örfi idare Harp divanı kararlarını uyguladı, Bosna ve Hersek meselelerini karara bağladı, fakat, ittihat ve Terakki partisinin artan baskısı karşısında 28 aralık 1909’da görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Viyana büyükelçiliğine tayin edildi.

Birinci Cihan savaşı yenilgisiyle elçiliği sona erdi.

Bir süre sonra Viyan a’da öldü.

Bir cevap yazın