Hüseyin Kazım Kadri Kimdir | Yazar Biyografileri |

Hüseyin Kazım Kadri Kimdir Hayatı ve Eserleri Türk bilim adamı ve yazarı (İstanbul 1870 – Tarsus 1934).

Hüseyin Kazım Kadri Hayatı – Biyografisi

Trabzon valisi Kadri Beyin oğlu.

İlk öğrenimini Soğukçeşme Askerî rüştiyesinde yaptı; bir süre Mülkiye mektebine gitti; İzmir’de İngiliz Ticaret mektebini bitirdi.

Maliye Mektubî kaleminde ve Hariciye nezaretinde memurluk.

Dârüşşafaka’da kozmografya öğretmenliği yaptı.

Hüseyin Kazım Kadri1908’de İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahit ile birlikte Tanin gazetesini çıkardı.

Samsun ve Serez mutasarrıfı (1909), Halep valisi (1910), İstanbul şehremini (1911), aynı yıl Selanik valisi oldu.

1912’de Saruhan (Manisa) mebusu olarak Mebusan meclisine katıldı.

Birinci Dünya savaşının başlarında Suriye’ye gitti (1914); Beyrut’ta kendini bilim ve edebiyat araştırmalarına verdi; Osmanlıca – Türkçe’nin büyük lügatini hazırlamaya girişti.

1918’de İstanbul’a döndü.

1920’de Aydın milletvekili oldu.

Son görevleri ticaret, ziraat ve evkaf nazırlıkları oldu.

Hüseyin Kâzım Kadri’nin dile, felsefeye, dine, iktisat ve ziraata, hattâ siyasete ait pek çok yazısı vardır.

Sayısı 60’ı bulan eserlerinden dinî olanlarında Şeyh Muhsini Fâni takma adını kullanmıştır.

Hüseyin Kâzım Kadri’nin en büyük eseri Büyük Türk Lügati’dir (IV cilt [I. ve II. cilt 1927-1928; III. ve VI. cilt 1943-1945]).

Eser Osmanlıcada kultânılan türkçe, arapça ve farsça kelimelerle türk dilinin uygur, çağatay, kazan, azerî, koybal, yakut, altay, çuvaş ve kırğız lehçelerine ait kelimeleri birçok tanık ve örneğiyle kapsar.

Birinci ve ikinci ciltler, arap harfleriyle, üçüncü ve dördüncü ciltler türk harfleriyle yayınlanmıştır.

Hüseyin Kâzım Kadri’nin Türk diliyle ilgili diğer eseri Mahdumkulu Divanı ve Yedi Asırlık Türkçe Bir Manzume’dir

Hüseyin Kazım Kadri Eserleri

(1340-1924). Eserde Mahdumkulu’nun manzumelerinin bir kısmı toplanmışıtr.

Kitabın sonundaki «yedi asırlık manzume» ise Ali’nin Kıssa-i Yusuf adlı eserinden bir bölümdür.

Hüseyin Kâzım Kadri’nin diğer eserleri arasında On Temmuz İnkılabı ve Netayici (1920); Yirminci Asırda İslâmiyet (1913); İnsan Hakları Beyannemesi’nin İslâm Hukukuna Göre izahı (1949) v.d. sayılabilir.

Ayrıca tarımla ilgili bazı eserleri de vardır.

Bir cevap yazın