Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hüseyin Şükrü Baban Kimdir,Hayatı | Biyografi |


Hüseyin Şükrü Baban Biyografi,Hüseyin Şükrü Baban Hakkında Bilgi,Hüseyin Şükrü Baban Kimdir Türk iktisat profesörü ve gazeteci (Bağdat 1890).

Hüseyin Şükrü Baban Hayatı

Galatasaray lisesinde, sonra Paris Hukuk fakültesinde, Siyasî İlimler okulunda okudu.

İlk görevini Matbuat Genel müdürlüğünde aldı.

Kısa bir süre sonra Mısır Fevkalâde Komiserliği sekreteri olarak Kahire’ye gitti, orada esasen boş olan Fevkalâde Komiserliğe vekâlet ederek Misyon şefliği yaptı.

Birinci Dünya savaşı başlarken, Ingilizler tarafından Mısır’dan çıkarıldı.

Brestlitovsk barışından sonra Moskova’ya gönderilen heyetle birlikte savaş sonuna kadar (1918) orada kaldı.

Hüseyin Şükrü Baban
Hüseyin Şükrü Baban ,Türk iktisat profesörü ve gazeteci (Bağdat 1890).

Mütarekeden sonra, kısa bir süre Dahiliye Nezareti özel Kalem müdürlüğünde bulundu.

İstanbul’da Tercümanı Hakikat gazetesi sahip ve başyazarlığını yaptı (1944’e kadar).

1926’da Mülkiye Mektebi İktisat Doktrinleri ve Sosyal Ekonomi kürsülerine, seçim yoluyle geldi.

Altı yıl kadar bu müessesede müdürlük, bir buçuk yıl da Ankara’da Yüksek Tedrisat Genel müdürlüğü yaptı.

Dârülfünun ilga edilince yeni üniversitede Hukuk fakültesi, İktiâat Doktrinleri ve İktisat kürsüleri Ordinaryüs profesörlüğüne getirildi (1933).

İktisat fakültesinin kuruluşuyla (1936) bu fakülte kadrosuna aynı görevlerle nakledildi ve 1959 yılma kadar bu görevde kaldı.

Ayrıca Yüksek İktisat ve Ticaret mektebinde doktrin profesörlüğü ve bir buçuk yıl kadar da müdürlük yaptı.

Gazetecilik hayatına İkdam gazetesinde tiyatro tenkitçiliğine dair makalelerle başladı, sonra da, Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kâzım Beyin ortaklaşa kurdukları Tanin gazetesinin kadrosuna girdi.
1909-1913 Arasında Paris’te tahsilde bulunduğu sırada, gazetenin Fransa muhabirliğini yaptı ve bu münasebetle seri halinde Paris Mektupları yazdı.
Yazı hayatına hemen hiç ara vermedi ve sırasıyla, İkdam, Yeni Sabah, gazetelerinde dış politikaya dair yazılar ve baş makaleler yazdı.
Yeni Sabah’m kapanması üzerine Olaylara Tercüman gazetesinin dış politika sütununu işgal etti.
Bazı tercümeleri yanında, Ekonomi Doktrinleri, İçtimaî İktisat, İktisat Prensipleri adlı eserleri ve çeşitli dergilerde sayısız siyası ve İktisadî makaleleri yayımlandı.

Bir yanıt yazın