Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Hüseyin Vaiz Kaşifi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Hüseyin Vaiz Kaşifi Edebiyat, ahlâk ve din alanında eserler verdi.

Başlıca eserleri: Ahlâk-i Muhsini (Sultan Hüseyin Mirza’nın oğlu Ebül-Muhsin adına yazıldığı için «Muhsin’in Ahlâkı» diye adlandırılmış öğretici kitap); Envar-ı Süheylî (Kelile ve Dimne’nin Nasrullah bin Muhammed bin el-Hamid tarafından yapılan tercümesinin yenileştirilmiş şekli.

Eserin hazırlanması Nizameddin Emîr Şeyh Ahmed es-Süheylî tarafından teklif edildiği için bu şekilde adlandırılmıştır); Cevahir-üt-Tefsir li-Tuhfet-il-Emir («Emîre Hediye için Tefsir Cevherleri» Mir Ali Şir’in isteği üzerine hazırlanmasına başlanmış Kur’an tefsiri); Tefsir-i Hüseynî (Kur’an Tefsiri); Ravzat-üş-Şüheda («Şehitler Bahçe si» halife Ali ve çocuklarının şehit edilmesiyle ilgili olayların tarihi); Bedayi-ül-Efkâr fi Sanayi-ül-Eş’ar («Şiir Sanatları Hakkında Fikirler Estetiği», şiirlerde rastlanan yanlışlarla, mecaz, istiare v.d. sanatlardan bahseder); Mahzen-ül-inşa (Nesir Hâzinesi) ve Sahi fe-i Şahî (Şaha Mahsus Sayfa) [nesfr antolojisi]; Risale-i Hatimiye (Hatim-i Taı’nin Hikâyesi); Tuhfet-üs-Salavat (Hz. Muham-med’e Edilen Dualar Armağanı); Risalet-ül-Aliye fil-Ahadis-il-Nebeviye (Peygamber Hadisleri); Lubab-ı Manevî (Celâleddin-i Rumî’nin Mesnevî’sinden seçmeler).

Bir yanıt yazın