Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hüsrev Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Hüsrev Paşa Kimdir Türk sadrazamı (öl. Tokat 1630). Bosna’lıdır.

Hüsrev Paşanın Hayatı

Sarayda belli kademelerden geçtikten sonra silâhtar oldu.

Yeniçeriler kendi aralarından yetişen ağaları başlarında istemediklerinden, saraydan yeniçeri ağalığına tayin edildi.

Sadrazam Çerkez Mehmed Paşa ile, yeniçerilerin başında âsi Abaza Mehmed Paşa harekâtına katıldı.

Kayseri civarındaki çarpışmada gayret ve cesaret gösterdi; Abaza kuvvetleri bozguna uğratılınca vezir oldu (1624).

Daha sonra yeni sadrazam Hafız Ahmed Paşa enirinde, Bağdat kuşatmasında bulundu (1625).

Burada, iranlılara karşı ordunun bozgundan kurtulmasında önemli rolü oldu.

Savaşın sonunda İstanbul’a çağırılarak kubbe vezirliğine yükseltildi.

Sadrazam Koca Hüsrev Paşa

Diyarbekir beylerbeyliğine tayin edilen Hüsrev Paşaya, görev başına giderken sadrazamlık mührü gönderildi (1628) ve Abaza Mehmed Paşaya karşı görevlendirildi.

Erzurum’da kuşatılan Abaza, teslim oldu.

Bu sırada Erzurum civarındaki bir İran birliğinin kumandanı da esir edildi.

Hüsrev Paşa, yanında Abaza Mehmed Paşa ve esir İran kumandanı olduğu halde zafer alayı ile İstanbul’a girdi.

Disipline soktuğu yeniçeriler, kendisinin önemli bir desteği idi.

Bunlara dayanarak kadılara ve ulemaya sert hareketlerde bulundu.

Teslim olan Abaza Paşayı da, özel’teslim şartları gereğince, Bosna valiliğine tayin ettirdi.

Hüsrev Paşanın Bağdat’ın geri alınması amacıyla başladığı yeni İran savaşları başarılı olmadı (1629 – 1631).

Yeniden hazırlıklara girişirken, aldığı emir üzerine sadrazamlığı Hafız Ahmet Paşaya teslim ederek İstanbul’a hareket etti.

Yolda hastalanarak Tokat’ta kaldı.

Hüsrev Paşanın sadrazamlıktan alınmasından memnun olmayan yeniçerileri, Recep Paşanın teşviki ile Diyarbekir ve İstanbul’da ayaklandılar ve padişahtan Hafız Ahmed Paşanın başını istediler.

Padişah, bu ayaklanmadan Hüsrev Paşayı sorumlu tutarak.

Diyarbekir valiliğine tayin edilen Murtaza Paşaya, Hüsrev Paşanın katli görevini verdi.

Tokat’taki çatışmalar sonunda Hüsrev Paşa öldürüldü.

Fakat Hüsrev Paşanın idamı kapıkulunun yeniden ayaklanmasına yol açtı.

Bu yeni karışıklıklar Murad lV’ün şiddetle harekete geçerek duruma hâkim olmasına kadar devam etti.

Hüsrev Paşa, vakur, cesur, fakat çok merhametsiz bir devlet adamı idi.

Bir yanıt yazın