Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hüssamzade Abdurrahman Efendi Kimdir

Hüssamzade Abdurrahman Efendi HayatıHüssamzade Abdurrahman Efendi Biyografi,Hüssamzade Abdurrahman Efendi Kimdir, Osmanlı şeyhülislâmı, hattat (İstanbul 1594-Mısır 1670).

Hüssamzade Abdurrahman Efendi Hayatı

Şeyhülislâm Hocazade Mehmed Efendinin mülâzımı oldu.

Birçok medreselerde müderrislik yaptıktan soma, Halep kadılığına gönderildi.

Sonra Şam, İstanbul kadılıklarına, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerine getirildi.

Ocak ağalarının devlet idaresine hâkim oldukları bir devirde, şeyhülislâm Ebu Said Efendi ile İstanbul kadılığından azledilen Esad Efendi arasındaki mücadelelere katıldı.

Şeyhülislâm Bahâî Efendi ile Tarhuncu Ahmed Paşanın siyasi nüfuzundan faydalandı.

ipşir Mustafa Paşaya karşı başlayan ayaklanma sonunda şeyhülislâm oldu (1655). Kaptanıderya Murad Paşanın sadaretten azlinde büyük cesaret gösterdi.

Mart 1656’daki Çınar vakası sırasında Mehmed IV’ün ayak divanına çıkmasına engel olduğu için, yeniçerilerin kendisini cezalandıracakları korkusu ile istifa etti ve kendi arzusu ile Kudüs kadılığına gitti.

Örfiye süresi bitince önce Ayıntab,soma Mısır’daki Gize arpalığı kendisine verildi.

Tâlik yazıda ustaydı.

Elinin çok kuvvetli olduğu ve ağır eşyayı kolaylıkla kaldırdığı, kemankeşlikte akranları arasında örneği bulunmadığı söylenir.

Bir yanıt yazın