Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Hz.İsa Kimdir,Hayatı,Kur’an’a Göre Hz.İsa | Din Bilgileri |

Hz.İsa Kimdir ,hakkında bilgi veren kaynaklar ise, İsa’nın yaşadığı günleri bilen ve onun öğretisine bağlananların eserleridir.

Hz.İsa Hayatı

Bunların anlattıklarına göre İsa’nın hayatı şöyle özetlenebilir: İsa, kendi adını taşıyan çağdan 4 veya 5 yıl önce doğdu.

Tiberius iktidarının on beşinci yılında Romalıların elinde bulunan Yahudiye’de peygamber olarak ortaya çıktı.

Vaftizci Yahya, İsa’nın habercisiydi; yahudilere bekledikleri her şeyi gerçekleştirecek bir kurtarıcının geldiğini ilân etti.

İsa aşağı yukarı otuz yaşında iken önce Celile’de, sonra Kudüs’te, «İncil» adını verdiği «müjde»ye inananlara, Tanrı saltanatının başladığını bildirdi.

İsa yeni bir dinin kurucusu olarak ortaya çıkmadı; «yok etmeye değil, tamamlamaya» gelmişti.

Eski Ahit’i yahudi anlayışından kurtardı; Musa yasasını ve peygamberlerin vaızlarını genişletti; yoksulluk, adalet, barış, yürek temizliği, insan sevgisi, kendini Tanrı’ya adama anlayışını getirdi.

Açtığı yolun sınırı yoktu: «Tanrısal babamız nasıl kusursuzsa siz de öyle kusursuz olunuz».

İsa’nın müjdesini verdiği ülke maddî bir ülke değildi, bütün gönüllere açık, her türlü ırk düşüncesinden ve imtiyazdan uzak, hayalî bir ülkeydi.

Onca dünyanın iyileri ve kötüleri bu dünyada karışık olarak bulunurlar, iyiler ye kötüleri ayırmak ancak son gün mümkün olurdu.

İsa vaızlarını önce memleketi Celile’de Genesaret gölü çevresinde verdi.

Havarilerini topladı, aralarından on ikisini seçti, bunları yanından ayırmadı.

Havariler, İsa’nın kurduğu, zulümlere uğrayacağını ve sonunda zafere ulaşacağını bildirdiği kilisede onu yaşatmak için İsa’nın yetkilerini benimsediler.

Sonra İsa Kudüs’e gitti, öğretisini yalnız sözleriyle, meseleleriyle yaymakla kalmadı, kendini, daha önceki peygamberlerin geleceğini haber verdikleri son peygamber olarak tanıttı, Kudüs’un yıkılacağını ve dünyanın sona ereceğini bildirdi, öğretisini mucizelerle doğruladı (kırk bir mucizesi anlatılır).

İsa, Tanrı kanunlarının uygulayıcısı olduğunu iddia etti. Kendisini günahları bağışlamak, kıyamet günü, yoksullara, küçüklere, mahkûmlara karşı davranışlarına göre insanları yargılamakla görevli sayıyordu.

Tanrı ile arasında son derece kendine özgü bir bağ bulunduğunu bildiriyor, «Tanrı ile ben, bir tekiz» diyordu, özellikle Vaftizci Yahya’nın kafası uçurulduktan sonra, daimi tehdit altında bir sürgün hayatı yaşadı.

29 Yılının paskalyasında Kudüs’e geldi. Halk ona aşırı bir sevgi gösterince, büyük rahipler bayramdan sonra onu tutuklama kararını aldılar.

İsa’yı ele veren, on iki havariden Yahuda oldu.

İsa, Yahudanın kendisini ihbar edeceğini bir yemekte sezmiş ve açıklamıştı.

Yemekten sonra havarilerinin ayaklarını yıkadı. «Bu benim vücudumdur» diyerek ekmeğini, «Bu benim kanimdir» diyerek de şarabını onlarla bölüştü.

İsa yahudi makamlarınca yargılandı. «Tanrının oğlu» olduğunu iddia ettiği için kâfir sayılarak mahkûm ve Roma valisi Pontus Pilatus’a teslim edildi.

Vali uzun tereddütlerden sonra, kölelere uygun görülen çarmıha çivilenme cezasının uygulanmasını kararlaştırdı.

İsa elleri bağlı, her işkenceye sessizce katlanarak Golgotha tepesine kadar çarmahını sırtında taşıdı.

Nisan ayının bir cuma günü, öğleden sonra saat üçe doğru çarmıhta can verdi.

Yahudilere her türlü çalışmayı yasaklayan kutsal cumartesiden sonraki pazar sabahı mezara gelenler cesedin konulduğu yeri, el sürülmediği halde boş buldular.

İnanca göre İsa, yakınlarına ölümünden sonra da göründü, onları Kudüs’ten başlayarak her tarafa Incil’i yaymakla, günahları bağışlamakla görevlendirdi.

Baba’sının müjdelediği kutsal Ruh’u onlara göndermeye söz verdi, kırk gün sonra da «Baha’sına doğru yükselerek» «uru» kayboldu: «Ve ben dünyanın sonuna kadar artık sizinleyim».

Havariler, İsa hakkında bütün söylenenleri ve hatıraları topladılar.

Çocukluğunu bilenlerden hayatını öğrendiler: İsa, bir yolculuk sırasında, Davud’un şehri Beytüllahm’da, Yusuf ile evli bulunan bakire Meryem’den doğmuştu.

İncil’de adı geçmeyen Celile’nin bir köyünde, Nasıra’da, odunculuk yaparak yaşamıştı.

Incil’de verilen bilgilerde İsa, enerjik ve yumuşak, alçak gönüllü, fakat Tanrının oğlu olduğuna kesinlikle inanan, büyük tasarılar kuran, gurur ve iki yüzlülükten tiksinen, çocukları ve kocalarına bağlı kadınları seven bir insan olarak anlatılır.

Asıl kişiliği ise, kendi Yarliğiyle babası arasındaki gizli ilişkidedir.

Incil’de bu ilişki şu sözlerle açıklanır: «Oğul’u Baba’dan başka kimse bilemez ve Baha’yı bilse bilse Oğul, bir de Oğul’un aydınlattığı kişiler bilebilir».

   İslâmda. Kur’an’a göre Hz.İsa

Hz.İsa bir mucize olarak babasız doğmuştur.

Kur’an’da İsa, mesih, kelimetullah, ruhun minhü lakablarıyla anılır; bir ayette de Meryem oğlu Mesih İsa yalnız Allahın peygamberi ve kelâmıdır ki, onu Meryeme bırakmıştır.

O, Allah tarafından (gelen) bir ruhtur.

İsa Peygamber Kur’an’ın birçok ayetinde «Allahın kulu ve resulu» olarak nitelenir.

İsa peygambere mukaddes kitaplardan İncil verilmiştir. (Al-i İmran, 3; El-Maide 46; El-Hadid 27). Kur’an bu konuda fazla bir şey söylemez.

Incil’e göre ise İsa otuz yaşındayken, Cebeli Zeytunda kendisine İncil gönderilmiştir.

Kur’an, İsa’ya verilen Incil’de kendisinden sonra Ahmed (Hz. Muhammed) adlı bir Resulün geleceğinin Hıristiyanlara bildirildiğini söyler; İsa peygamber lsrailoğullarını doğru yola getirmek için onlara bir takım mucizeler göstermiştir. Çamurdan baş yapıp canlandırmış, körlerin gözünü açmış, ölüleri diriltmiştir (El-Maide 110, Al-i İmran 51).

Fakat İsa’ya sağlığında pek az kimse inanmış ve düşmanları tarafından öldürülmek istenmiştir.

Kur’ana göre düşmanları onu öldürmeyi başaramamışlar, ona benzettikleri başka birini öldürmüşlerdir.

Allah da onu yükseltip katına almıştır.«Ve biz Allaha peygamberi, Meryem oğlu Mesih İsa’yı öldürdük» demeleri yüzünden kendilerini rahmetimizden kovduk, halbuki onlar onu öldürmediler, onu asmadılar da.

Hz.Peygamber Miraç hadisinde göğün ikinci katında İsa peygamberle karşılaştığını söyler.

İslâm inancına göre İsa peygamber kıyametten önce Deccalın ortaya çıkışından bir süre sonra yeryüzüne tekrar gelecektir.

Şam yakınlarında bir bölgede Deccal’ın yollarından saptırdığı insanları doğru yola getirmek için çalışacak, Deccal’ı öldürecektir.

İsa peygamber yeryüzünde 40 yıl kalacak, bu kırk yıl içinde bütün dünyada refah ve bolluk görülecektir.

Bütün insanlar müslüman olacaklar, müslüman olmayan yahudiler de öldürülecek, İsa peygamber putları kıracak, domuzları öldürecek, kilise ve Sinagogları da yıkacaktır.

Bir yanıt yazın