Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

İbni Hazm Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

İbni Hazm Kimdir (Ebu Muhammed Ali bin Ahmed bin Said), arap bilgin ve şairi (Kurtuba 994 – Manta Lişan 1064). Babası vezir olduğundan sarayda iyi bir öğrenim gördü.

İbni Hazm Hayatı

İbni HazmHocaları arasında Abdurrahman Ebi Yezid El-Ezdî, İbnül Cesur gibi devrinin ünlü bilginleri vardı. Bir süre Kurtuba’da, hadis tahsil etti.

Bir ihtilâl sonucu babası vezirlikten azledilince Almeria’ya bir şiire sonra da Hısn-ül-Kasr’a gitti.

Fakat Abdurrahman IV’ün Valensiye’de halife ilân edildiğini duyanca buradan da ayrıldı.

Abdurrahman V’in halifeliği sırasında vezirlik makamına getirildi.

Kısa bir süre sonra halife katledildi; ibni Hazm da tutuklandı: hapisten çıkınca Jativa’ya gitti.

Bazı fikirlerinden dolayı zamanının bilginlerinin şiddetli hücumlarına uğradı; eserleri halkın zihinlerini bulandırdığı iddiasıyla işbiliye’de yakıldı, ibni Hazm hayatının son yıllarında Manta Lişan’a çekildi.

Zamanını eser yazmak ve öğrenci okutmakla geçirdi.

İbni Hazm başlangıçta Şafiî mezhebinin koyu bir taraftarıydı.

Sonradan Zahirî mezhebinin esaslarını benimsedi.

Bu mezhebin Endülüs’te yayılması için büyük bir çaba gösterdi.

Keskin zekâsı ve kuvvetli kalemi ile diğer mezhep mensuplarıyla mücadelelere girişti.

İbni Hazm Eserleri

İbni Hazm,oğlu Ebu Rafiî’nin rivayetine göre 400 kadar eser yazmıştır, zamanımıza ulaşanlarından en önemlileri, Tevk-ul-Hamame fi’l-Ülfe ve l-Ullaf (Aşk Konusunda Güvercin Gerdanlığı) [İbni Hazm’ın hayatı hakkında önemli bilgiler veren bu eser birçok yabancı dile tercüme edilmiştir]; Risale fi Fazl-il-Endülüs (Endülüs’ün Faziletleri Hakkında Risale); Nukat-ül-Arus fi Te-varih-il-Hülefa (Halifeler Tarihi Üstüne Bilgiler); Ensab-ül-Arab (Cemheret-ül-Ensab da denir) [Arapların Nesepleri]; Kitab-ün-Nasih ve’l-Mensuh (Nasihat Eden ve Edilenlerden Bahseden Kitap); İbtal-ül-Kıyas ve’r-Rey ve’l-istihsan ve’t-Taklid ve’t-TalU (Kıyasın, Reyin, istihzanın, Taklidin ve Talil’in iptali); El-lhram fi Usul-il-Ahkâm (Hüküm Koyma Usulü Kitabı), Kitab-ül-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ ve’n-Niha (Milletlerin Bölümleri ve Durumları Üstüne Kitap) v.d.

Bir yanıt yazın