İdris Peygamber Kimdir,Hayatı

İdris Peygamber Kimdir,Israiloğullarının masalımsı kitaplarında Hanok veya Hanoch Kur’anda adı geçen peygamberlerden biridir.

İdris Peygamber Hayatı

İncil’de de hanok olarak geçer. Tevrat’ta anılmaz Müslümanlara göre otuz sayfalık kitap sahibi peygamberdir.

İlk dikiş diken ve ilk yazı yazandır.

Yahudiler onun için yüz altmış beş yıl (eşdeyişle: yaşamının her günü bir yıla eşit) yaşadığına ve Tanrı tarafından ölümsüzleştirilerek göğe alındığına inanırlar.

Mısır’lıların Hermes’iyle de arasında bir ilişki kurulur ve Hermetizmin kurucusu olduğu söylenir.

Kimilerince de İskender’in ölümsüzlüğe kavuşan aşçısı Andreas olduğuna inanılır.

İslâm inançlarına göre Tanrı’yı kendi sözüyle bağlayan bir kurnazlığı da vardır, cerıneti görmek için Tanrı’nın canını almaşım ve kendisine cerıneti göstermesini istemiş, bu isteği gerçekleşince de cerınetten bir daha çıkmamak için tûbâ ağacına sımsıkı yapışmış ve Tanrı’ya, “her insan ölümü bir kez tadacaktır” âyetini ilerisürerek kendisini artık diriltemeyece-ğini, çünkü bir kez ölmüş bulunduğunu söylemiş ve ölümsüzlüğe kavuşarak cerınette kalmış Hızır inancıyla da ilişkisi vardır.

Kur’anın Meryem sûresinin 56-57. âyetleri şöyle der: “Kur’anda İdris’i de an, çünkü o da baştan aşağı doğruydu, haber veren peygamberdi, biz onu yüksek bir yere kaldırdık”, Enbiyâ sûresinin 85-86. âyetleri de şöyle der: “İsmail, İdris ve Zülkif’i de hatırla.

Bunlar her türlü güçlüğe sabır ve sebat gösterenlerdendi.

Biz onları dâire-i rahmetimize soktuk, çünkü onlar iyi kimselerdi”. idrîs’in adı sâdece bu iki sûrede geçmektedir ve başkaca bir âyette yoktur.

Yukarda anlatılan İslâm halk inançlarına temellik edebilecek hiçbir söz Kur’anda bulunmamaktadır.

İslâm edebiyatında sâdece kur’anın nebî (eski şeriatı sürdüren peygamber) olduğunu açıkladığı İdrîş için daha pek çok öyküler ilerisürülmüştür.

Örneğin Allah yolunda ilk savaş (cihâd) girişenin o olduğu, Cebrail’in vahiy getirdiği ilk peygamberin de o olduğu vb. söylenir.

Bir cevap yazın