Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

İrtikap Suçu Nedir,Ne Demek,Unsurları | Hukuk Bilgisi |

İrtikap Suçu Nedir,Ne Demek,Memurların görevlerinden doğan veya görev yaptıkları sırada işledikleri suçlardan dolayı mevcut genel ceza yargılama usulünden farklı bir yargılamayı öngören Memurin Muhakematı kanunu, ilk 1913 yılında kabul edildi.

İrtikap Suçu Unsurları

İrtikap suçu 765 sayılı TCK’unda sadece memurlar tarafından işlenebilecek bir suç iken; 5237 sayılı TCK’ya göre bu suçun faili, memur ifadesinden daha geniş bir alanı kapsayan kamu görevlisi olabilir.

Yeni TCK’nın 6/c maddesine göre; kamu görevlisi,“kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişidir”.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesine göre; mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet veya diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memur sayılır.

İdare hukuku yönünden tanımı bu şekilde olan memurun 657 sayılı TCK’na göre; yaptığı iş “kamu görevi” olursa ceza hukuku anlamında memur olarak nitelendirilirler.

Buna göre örneğin; din hizmetleri veya genel hizmetler sınıfında görev yapanlar, Devlet Memurları Kanunu’na göre memur iken; 657 sayılı TCK’na göre, bir kamu görevi yerine getirmedikleri için memur sayılmamaktadırlar.

Demek ki irtikap suçunun faili; 765 sayılı TCK’ya göre sadece kamu görevi yapan memurlar olabilirken, 5237 sayılı TCK’ya göre kamu görevlilerinin hepsi ( memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel) olabilir.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere bu suçun faili olabilecek kişi sayısı arttırılmıştır.

Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi hakkında, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenecek.

Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulacak.

Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi hakkında, 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenecek.

Bir yanıt yazın