İsmail Hakkı Baban Kimdir | Biyografi |

İsmail Hakkı Baban İsmail Hakkı Baban,Türk yazarı, siyaset ve bilim adamı (Bağdat 1876-İstanbul 1913).

İsmail Hakkı Baban Hayatı

Babanzade Mustafa Zihni Paşanın oğlu, Ahmet Naim ve Prof. Şükrü Baban’ın kardeşi.

Galatasaray sultanîsini bitirdi.

Mülkiye’den mezun olacağı sırada, Abdülhamid’in okuttuğu mevlidin şekerini yemedikleri için, bazı sınıf arkadaşları (Sırrı Bellioğlu ve eski ittihatçılardan İhsan Namık Poroy) ile birlikte, mektepten çıkarıldı.

Ahmed Cevdet’in İkdam gazetesinde Abdullah Zühtü ile beraber gazeteciliğe başladı.

Meşrutiyet ilân edilince Hüseyin Cevdet Yalçın ile Tanin gazetesine geçti; dış politika yazıları ve meclis müzakerelerine dair yorumlarıyla dikkati çekti, önce Bağdat milletvekili (1908), sonra Hakkı Paşa kabinesinde Maarif nazırı oldu (1910).

Meclis feshedilince (locak 1911), Meclisi Divani’ye milletvekili olarak katıldı (1912).

Bu sırada yazarlığa devam etti, aynı zamanda Mülkiye’de hukuku esasiye dersleri verdi.

Bir Irak seyahati dolayısıyla, osmanlı idaresi teşkilâtının ıslahı hakkında yazdığı makaleler, dış basında yankılar yarattı.

Bu makaleleri Irak Mektupları adı altında topladı.

Ali Reşat Bey ile birlikte o zamanın pek alevli olaylarından biri olan Dreyfüs meselesi hakkında yazdığı kitapta (Dreyfüs Meselesi) antisemitizmin sebeplerini anlattı.

Hukuk-ı Esasiye adlı ders kitabı bugün bile baş vurulan eserlerden biridir.

Bir cevap yazın