İstanbullu Mehmed Esad Efendi Kimdir | Biyografi |

 

İstanbullu Mehmed Esad Efendi Türk din bilgini (İstanbul 1845-1922).

Ayasofya camii dersiâmlarından Hacı Bekir Efendinin oğlu, ilköğrenimini Sarayı Hümayun Kilârı Amire mektebinde yaptı.

Arpacılar camii imamı şeyhülkurra Hafız Ahmed Efendiden ders gördü (1868).

Ayaşlı Mustafa Tevfik Efendinin ve Hüseyin Hüsnü Efendinin derslerine devam ederek icazetname aldı.

Beyazıt camiinde öğretime başlayarak birkaç defa icazet verdi.

Dârülmualiimin mantık ve elifiye muallimliği yaptı (1891-1902).

Encümeni teftiş ve muayene üyeliğine (1894), Darülfünunu Şahane hadis ve ilmi usulü hadis müderrisliğine (1900) tayin edildi.

Maarif nezareti kütübi diniye ve şeniye tedkiki müellefat üyesiyken Meclisi Maarif üyeliğine geçirildi (1906).

Bâ iptida-yı hariç İstanbul müderrisiyken (1871) rüusu gittikçe yükselerek hâmisei süleymaniye derecesine çıktı (1901).

Huzur derslerine muhatap (1876-1903) ve mukarrir (1904-1908) olarak katıldı.

İstanbul payesi (1904), daha sonra da Anadolu kazaskerliği payesi (1905) verildi.

Bir cevap yazın