Karl Marx Kimdir,Hayatı ve Eserleri | Filozof Biyografileri |

Karl Marx Kimdir,(Trier 1818-Londra 1883)alman siyaset adamı, filozofu ve iktisatçısı.

Karl Marx Hayatı ve Eserleri

Protestanlığı kabul etmiş, hali vakti yerinde alman yahudisi bir avukatın oğlu, öğrenimini Trier kolejinde, sonra Bonn ve Berlin üniversitelerinde yaptı, Hegel’in etkisinde kaldı ve Ludwig Feuerbach ile dost oldu.

Karl Marx1841’de, Epikuros’un felsefesi üstüne bir tez hazırladı, sonra gazeteciliğe başladı ve kalem tartışmalarına girişti, muhalif radikaller tarafından Köln’de kurulan Rheinische Zeitung’un başyazarlığına getirildi. (1842).

Bu gazete 1843’te kapatılınca, Marx, Paris’e gitti, Fransız Alman Yıllıkları’nı (Deutsch-Französische Jahrbücher) çıkardı, fakat bu yayın da yasaklandı.

1844’te Friedrich Engels ile dost oldu.

İki önemli makalesini Fransız-Alman Yıllıkları’nın ilk ve tek sayısında yayımladı: Zur Kritik der Hegelschen Rectsphi-losophia (Hegel’in Hukuk Felsefesi Tenkidine Katkı) ve Yahudi Meselesi (Zur Judenfrage).

1845’te Fransa’dan sınır dışı edilince, Brüksel’e yerleşti ve orada bir gizli devrimci propaganda derneği olan Komünistler birliğinin isteği üzerine, 1847’de, Engels ile birlikte, Londra’da almanca yayımlanan (şubat 1848) Komünist Partisi Manifestosu’nu (Manifest der Kommunistischen Partei) kaleme aldı.

O günlerde Avrupa’daki devrimci hareketlere yapılan baskıların etkisiyle sırasıyle Paris’e (1848), Köln’e (1848-1849), gene Paris’e (1849), sonunda bütün bütün yerleşeceği Londra’ya sığınmak zorunda kaldı.

Orada 1. İşçi enternasyonalinin kurulmasına önayak oldu (1864-1876) ve ölümüyle yarım kalan temel eseri Kapital’i (Das Kapital) yazdı.

Karl Marx’ın başlıca eserleri şunlardır

Ekonomi Politik ve Felsefe (1844’te yazıldı, 1928-1932’de yayımlandı)

Die Heilige Familie (Kutsal Aile) [1845]

Alman İdeolojisi (Deutsche İdeologie) [1845-1846]

Felsefenin Sefaleti (Misere de la Philosophie) [1847]

Louis Bonaparte’ın Darbesi (Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte) [1852]

Fransa’da Sınıf Mücadeleleri (Die Klassenkampfe in Frankreich) [1850’de yazıldı, 1895’te yayımlandı]

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (Zur Kritik der Politischen ökonomie) [1859]

Ücret, Fiyat ve Kâr (1865)

I. İşçi Entemasyolinin Açılış Konuşması» (1864)

Fransa’da İç Savaş (Der Bürgerkrieg in Frankreich) [1871]

«İktisat Doktrinleri Tarihi» (1861 ile 1865 arasında yazıldı, 1905 ile 1910 arasında yayımlandı).

Karl Marx’ın yetişmesi, yolculukları ve dostlukları onu, üç düşünce akımının kavşağına getirdi: alman felsefesi, fransız sosyalizmi, İngiliz iktisat bilimi.

Bunların etkisi ve güçlü bir tenkit, yapıcılık ve sentez çabasıyla, «bilimsel» diye nitelenen sosyalizmi kurmaya yöneldi.

İnsanı sadece düşünen değil, aynı zamanda davranan bir varlık sayan bir felsefeden hareket eden Karl Marx, 1844’te, daha çalışmalarının başlangıcında, insanın faaliyet alanının aynı zamanda iktisatçı ve filozofun da faaliyet alanları olduğu bilincine vardı; diyalektik sayesinde, iktisadı, somut bir felsefe olarak ele aldı.

Marksizm, böylece, hem bir öğreti, hem de bir analiz metodu kurduğunu ileri sürer.

Öğretinin, birbirine derinden bağlı üç ana yönü vardır: bir felsefesi, bir tarih felsefesi ve bir iktisat nazariyesi.

Bir cevap yazın