Karma Komisyon Nedir,Görevleri

Karma Komisyon Nedir,Vekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık’tan gelen tezkereleri karara bağlayan ve Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan komisyon.

Karma komisyon, parlamento çalışmalarında, başvurulan bir usuldür.

Karma parlamento komisyonunun görevleri

Bu usule başvurulması ya bir kanunun görüşülmesi sonunda meclisler arasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkması veya önceden tespit edilerek kabul edilmiş bazı hususların varlığıyla mümkündür.

Anayasa, kanunların görüşülmesi ve kabulü konusunda, karma komisyona hangi hal ve şartlarda başvurulabileceğini belirtir.

Gerçekten Anayasaya göre. Büyük Millet meclisinde kabul edilen bir kanun tasarısı metni, Cumhuriyet senatosunda değiştirilir.

Büyük Millet meclisi de bu değişikliği benimsemezse, her iki meclisin ilgili komisyonlarından seçilerek eşit sayıdaki üyelerden bir karma komisyon kurulur.

Bu komisyonun hazırlayacağı metinle ilk metin ve Cumhuriyet senatosunun kabul ettiği metin arasında bir seçim yapmak yetkis: de Büyük Millet meclisine aittir.

Karma komisyon burada bağdaştırıcı bir rol oynamakta ve ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra teşekkül etmektedir.

Bütçe Karma Komisyonu

Bütçenin hazırlanmasında. Anayasada önceden tespit edilmiş olmasa bile zorunlu ve sayısı belli bir karma komisyon öngörülmüştür.

Bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren rapor, Büyük Millet meclisinden otuz beş, Cumhuriyet senatosundan da on beş üyenin oluşturduğu bir karma komisyona verilir.

Bu komisyon en çok sekiz hafta içinde bir metni kabul eder.

Bütçe Karma komisyonunda, iktidar grup veya gruplarına en az otuz üye verilmek kaydıyla siyasi parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsil imkanı tanınması gerekir.

Bir cevap yazın