Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Kat İrtifakı Nedir | Genel Hukuk Bilgisi |

Kat İrtifakı Nedir,Kat irtifaklı resmi senet (sözleşme) ve tapu siciline tescil ile kurulur.

Kat irtifakı kurulunca, ana gayrımenkulde kat irtifakına bağlanmamış arsa payı bırakılamaz.

Aynı şekilde yapılacak binanın sadece bir kısmının kat irtifakına bağlanması da söz konusu olamaz.

Ancak bina tamamlandıktan sonra bağımsız bölüm niteliğinde olan yerler için kat irtifakı kurulabilir.

Yani ortak yerlerle eklentiler üstünde kat irtifakı bulunamaz.

Kat irtifakının kurulması için gerekli olan resmi sözleşmeyi yapmaya tapu sicil memuru yetkilidir.

Resmi memurun bu sözleşmeyi düzenleyebilmesi için, malik veya maliklerin, bir dilekçe ile tapu memuruna başvurmaları gerekir.

Bu dilekçeye, fotoğraflar, iskan belgesi ve yönetim planı dışında kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan belgeler eklenir.

Belgelerin tam olduğunu gören tapu memuru resmi sözleşmeyi düzenler ve bunu malik veya maliklere imzalatır.

Bu sözleşme aynı zamanda tescil işlemini de kapsar.

Bundan sonra kat irtifakı gayrimenkulün genel kütükleri sayfasına tescil edilir.

Tahsis edilen arsa payları ve yapı tamamlandığı zaman, kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümün numarası da beyanlar hanesine kaydedilir.

Üstünde kat irtifakı kurulmuş olan bir arsanın müşterek malikleri Med. kn. md. 627 ve 628’e dayanarak taksim davası açıp, arsa üstündeki müşterek mülkiyete son veremezler.

Kat irtifakı malikleri, müşterek sahip oldukları arsa üzerinde yapılacak binanın zamanında tamamlanması için gerekli olan şeylerin yapılmasını karşılıklı olarak birbirlerinden isteyebilirler ve binanın yapılmasını dürüstlük kuralına göre kolaylaştırmak borcu altındadırlar.

Noterden yapılan ihtara rağmen kat irtifakı sahiplerinden biri, borcunu ihtardan itibaren iki ay içinde yerine getiremezse, diğer kat irtifakı sahipleri, onun arsa payının kendilerine devrini hâkimden isteyebilirler.

Arsa payı ile birlikte, kat irtifakı da kendiliğinden devrolunur.

Kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru ile, bina kanuni süresinde tamamlanamaz ve bu yüzden kat irtifakı sona ererse, kusurlu olan, diğerlerinin uğradığı zararı tazmin eder.

Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması işine nezaret etmesi için bir yönetici tayin edebilirler.

Kat irtifakı şu hallerde sona erer

1 yapının tamamlanmasından sonra, kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi.

2. kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak maliklerinin, tapu memuruna yapacakları yazılı bir beyanla, kat irtifakını silmeleri.

3. kat irtifakına konu olan arsanın tamamıyla yok olması, üzerinde bina yapılamayacak hale gelmesi veya kamulaştırılması.

4. binanın beş yıl içinde tamamlanmaması. (Bu süre Kat Mülkiyeti kn. md. 49/III gereğince ilgililerden birinin isteği üzerine en çok üç yıl daha uzatılabilir.) Ancak bu müddet sonunda kat irtifakı sona erince, tapu memuru, kat irtifakını resen siler. Fakat ilgililer de bunu talep edebilirler.

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi için yapı tamamlanınca, arsanın maliki veya maliklerinden biri tapu dairesine yazılı olarak müracaat eder.

Bu müracaat üzerine, bütün kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilir.

Bu çevirme için, maliklerden birinin talebi yeterlidir, hepsinin müracaatı gerekmez.

Ancak bu çevirmenin yapılabilmesi için, kat mülkiyeti için gerekli olan belgelerin tamamlanması gerekir.

Bir yanıt yazın