Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kathar İnancı,Katharizm Nedir | Dinler Tarihi |

Kathar İnancı,Ortaçağ’da Fransa’nın Albi bölgesinde ortaya çıkmış olan bir tarikat.

Geleneksel olarak «din sapkını» diye vasıflandırıldığı halde, aslında din sapkını olmayan katharlar mezhebi, bogomil’lerin öğretisinden doğan bir akım olarak görülebilir.

Katharizm Nedir

Bu öğreti ise, mannes’çi fikirlerin kalıntıları sayesinde Batıda, elverişli bir zemin bulmuştu.

Kathar akımı, Avrupa’da, XI ve XII. yy.larda gelişti, «kathar’lar» sözü,genel olarak.

Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan ve bu görüşü benimsemiş olan kimseleri kapsar.

Fransa’nın güneyi, katliamların toplu halde bulundukları bir merkezdi.

Çünkü bu belgede, hürlük ve hoşgörüye dayanan elverişli bir sosyal ve siyasi ortam vardı.

Kathar’lar. bu bölgede albi’liler, Dalmaçya ve Kuzey İtalya’da patarino’lar, Fransa’nın kuzeyinde publicain’ler adını alıyorlardı.

Ayrıca, kathar’ların, bulgarlar diye de adlandırılması, bu mezhebin.

Bogomilliğe dayandığını göstermektedir.

Ren ülkelerinde ise. kathar’lara ketzer deniyordu.

Bu kelime din sapkını anlamına gelir.

Sözü geçen çeşitli gruplar, birbirleriyle tamamen ilintisiz değildi.

Eski bir kathar piskoposu olan Rainier Sacconi, 1250 yılına doğru.

Fransa, italya, Balkanlar ve İstanbul’da, bu akımla ilgili on altı kilise bulunduğundan söz eder.

öte yandan, Languedoc ilgisindeki Felix-de-Caraman’da.

İstanbul’dan gelen ve adı Niquinta olan yüksek rütbeli papazın başkanlığında, 1167 yılında, bir kathar ruhani meclisinin toplandığı bilinmektedir (albili’ler.).

Bir yanıt yazın