Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kayı Boyu,Tarihi,Dönemi | Türk Tarihi |

Kayı Boyu Hakkında Bilgi,Oğuzların bozok kolundan osmanlıların da mensub olduğu bir boy.

XI. Yüzyılda Ceyhun ırmağını geçerek Korkud Beyin emrinde Horasan’ın Merv ve Serahs bölgelerinde yerleşen Kayılar, Selçukluların dayandığı Kınık boyu ile birlikte hareket ettiler.

Geleneğe göre, Tuğrul Bey, Korkud Beyin avcıbaşısı idi.

Bu suretle kayı selçuklu ilişkileri çok erkenden başladı.

Kaşgarlı Mahmud’un Oğuz boylarına ait listesinde Kınıklardan sonra Kayıların adı geçer.

XV. yy. osmanlı tarih yazarları da bu dostluğa işaret ederler.

Kayı boyu, muhtemelen, 1071 Malazgirt savaşına katıldılar; savaştan sonra Anadolu’da kendilerine ayrılan Mardin, Sivas ve Kastamonu bölgelerinde yerleştiler.

Sonra Balıkesir ve Çanakkale bölgelerine kadar uzandılar.

Bu yüzden Artuklu ve Danişmendli devletlerinin kurulmasında önemli rol oynadılar.

Kayı BoyuKastamonu ve Sinop taraflarında Selçukluların uç beyi olarak vazife gören Çobanoğulları bunlardandır.

Aynı bölgelerde yurt tutan Bayat, Alka-Evli ve Kara-Evli boylarıyla Karakeçili topluluğu da bunlarla kardeştir.

XIII. yy.ın ilk yarısında, moğol istilâsının sebep olduğu buhran sırasında Horasan’da kalan Kayı boyu, Osmanlıların atası Süleyman Şahın emrinde aynı bölgelere geldiler.

Osmanlı beyliğini kuracak olan bu kayı grubu, Alaeddin I Keykubad tarafından uçlara yerleştirildi, özellikle XV. ve XVI. yy.lara ait tahrir ve tapu defterlerinde Kayı adını taşıyan yer adlarının çokluğu, bu boyun Anadolu’nun türkleşmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koyar.

Bu defterlere göre, kayı boyu Anadolu’nun batısına, Adalar denizi ve Marmara kıyılarına kadar yayıldılar.

Kayılar, Rumeli’nin fethinde ve bu ülkenin türkleşmesinde de rol oynadılar.

Nitekim adı geçen defterlerde, Arnavutluk’a kadar uzayan sahada Kayı adlı yer adlarına rastlanır.

Bununla birlikte Kayılar, XVI. yy .da Suriye ve Irak bölgesine de yayıldılar.

Anadolu’da çeşitli kollar halinde Konya, İsparta, Denizli, Muğla, Manisa, Afyon, Ankara ve Kozan gibi şehirlerin yakınlarında yaşayanları, yerleşik hayata geçtiler.

Kanuni devrinde, Denizli, Uşak ve Alaşehir dolaylarında 35 köyü yurt tutan Kayılar, devlete her yıl 42 000 akçe vergi veriyorlardı.

XVII. yy. da tamamen yerleşik bir duruma geçtiler.

Osmanlı hanedanının bu boydan olduğu bir gerçektir.

Murad II paralara, diğerleri de toplara, kılıç, miğfer, topuz ve dizliklere «Kayı» damgasını vurdururlardı.

Bir yanıt yazın