Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Kazakça | Dil Bilimi |

Kazakça Hakkında Bilgi,Kazakça Nedir,bugün dağınık olarak Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi rus cumhuriyetlerinde yaşayan Kazaklar tarafından konuşulmaktadır.

Türk dillerinin sınıflandırılmasında Kazakça, Kıpçak-Nogay dil grubuna girmektedir. Kazakçanın Kırgızca ile de birçok ortak noktaları vardır.

Bugün Kazaklar arasında rus alfabesi kullanılmaktadır.

Kazakçanın Özellikleri

Kazakçada, gerçekte dokuz ünlü, yirmi altı ünsüz vardır.

Kazakçada ünsüz değişmeleri içinde en önemlisi y > dir: jatırmak (yatırmak) v.b. Ayrıca ç > ş, S > s değişmeleri de görülür: aç > aş, kıs- > kıs- v.b. Benzeşme özellikle köke yakın ünsüzlerde olmaktadır: jassa (yazsa), söşşen (konuşkan) [

Morfoloji

Kazakçada kullanılan çeşitli tipteki ekler şunlardır: iyelik ekleri: -m (- ım, – im), n (-ıfî, in), -sı (si; -ı, -i), -mız (-miz), -ıfiız (ifliz, -Hız, -fiiz), -ı(-i). isim çekim ekleri: genitif eki: -nın (-nin, -dıfi, -din, -tın, -tin); akkuzatif eki: -m (-ni, -dı, -di, -tı, -ti)’, datif eki: -ka (-ke, -ga, -ge); lokatif eki: -da- (-de, -ta, -te); ablatif eki: -nan (-nen, -dan, – -den, -tan, -ten); vasıta (instrumental) eki: -man (-ben, -pen [nadir], -menen, -benen, penen); eşitlik eki: -şa (-şe).

Kazakçada asıl geçmiş zaman eki -dı (-di, -tı, -O’dir.

Şimdiki zaman turmak, gurmak, oturmak, jatırmak gibi yardımcı fiillerle yapılır.

Geniş zaman eki -atın (-etin, -ıttn -itin)’dir.

Bir yanıt yazın