Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kazım Karabekir Kimdir,Hayatı | Biyografi |


Kazım Karabekir Biyografi,Kazım Karabekir Hakkında Bilgi,Kazım Karabekir Kimdir
 Kurtuluş Savaşı komutanlarından, İstanbul’da 1882’de doğdu.

Babası Mehmet Emin Paşa’dır.

İlk öğrenimine İstanbul’da Zeyrek’te başladı.

Kazım Karabekir’in Hayatı

Babasının Anadolu’da ve Irak’ta görevler alması üzerine Van ve Harvut’ta devam etti.

Orta öğrenimini Fatih Askeri Rüştiyesi ve Kuleli Askeri İdadisi’nde tamamladıktan sonra girdiği harbiye Mektebi’ni birincilikle bitirdi.

Erkân-ı Harbiye Mektebi ‘ne (Harb Akademisi) alman Kâzım Karabekir buradaki üç öğrenim yılında da başarılı bir öğrenci olarak akademiyi birincilikle bitirdi (1905).

Kurmay yüzbaşı olarak tayin edildiği Manastır’da Bulgar ve Rum komitalarıyla yapılan çarpmalarda gösterdiği babanlardan ötürü kolağası rütbesine yükseldi (1907).

Kısa bir süre sonra da Harp Okulu’na öğretmen olarak tayin edildi II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Edirne’de bulunan 3.Piyade kafkas kurmay başkanlığına tayin edilen Karabekir,31 Mart olayını bastırmak için İstanbul’a gelen Hareket Ordusu kurmaylan arasında görev aldı.

1912 yılında binbaşılığa yükselerek tayin edildiği Edirne 10. Piyade Tümeni kurmay başkanlığı görevindeyken, Balkan Savaşı’na katıldı, daha sonra Erkanı Harbiye-i Umumiye İstihbarat Servisi şefliği görevine getirildi.

Kazım Karabekir
Kazım Karabekir ,Kurtuluş Savaşı komutanlarından, İstanbul’da 1882’de doğdu. Babası Mehmet Emin Paşa’dır. İlk öğrenimine İstanbul’da Zeyrek’te başladı.

Irak cephesinde Kutulemare savaşlarına, 18. Kolordu komutanı olarak İngilizlere karşı başarılı bir savaş verdikten sonra Diyarbakır bölgesindeki 2. Kolordu Komutanlığına ve 1918 yılında ise Doğu cephesinin Erzincan kesiminde bulunan 1.Kafkas Kolordusu komutanlığına tayin edilen Kazım Karabekir’in Mondros Mütarekesinin ilanına kadar süren bu kısa donemde ilk büyük başarısı Erzincan ve Erzurum’u Ermeni ordularının işgalinden kurtarmasıdır.

Kazım Karabekir, adının bütün yurtta duyulmasına yolaçan bu başansı sonucu livaiğa (tuğgeneral) yükseldiği zaman 36 yaşındaydı.

I.Dünya Savaşı mağlubiyetine boyun eğen Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’ni imzalamasıyla başlayan bu yeni dönemde İstanbul’da Genelkurmay Başkanlığı görevini almayı kabul etmeyerek milli kurtuluş savaşı ülküsünü harekete geçirmek isteyen Mustafa Kemal Paşa ve Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’yla yakın ilişkiler kurdu.

Harbiye Nazırlığı’nda tayin yetkisi olan ülkü arkadaşlarının aracılığıyla yeniden Doğu cephesindeki kolordusunda görev almak için çalıştı.

Bu girişimler sonucu, ilkin kısa süre, Tekirdağ’da bulunan 14. Kolordu komutanlığına, daha sonra da Doğu cephesi komutanlığına tayin edildi (1919).

Kurtuluş mücadelesinin ilk savaşlarını da bu cephede veren Kazım Karabekir, Kars. Ardahan ve Artvin’i Ermenilerden geri alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin ilk milletlerarası antlaşması olan Gümrü Antlaşmasını sağladı.

Kurtuluştan sonra Baş komutan Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Orbay arasında beliren siyasi çelişki ve anlaşmazlıklarda ve Meclis içinde takip edilen politikada, daha çok muhafazakâr çevrelerin etkisinde kalan Kâzım Karabekir.

1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu ve bu partinin liderliğine seçildi Politik eğilimleri yurt gerçeklerine uymayan,öngörülen devrimlerin arkasında kalan bu kuruluş kapatılınca, Mustafa Kemal Paşa’ya yapılan İzmir suikasti sebebiyle yargılandığı İzmir İstiklâl Mahkemesi’nde beraat etti (1927).

Uzun süre köşesine çekilen Kâzım Karabekir,1938’de İstanbul milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi ve 1946’da Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçildi.

Bir kalp krizi sonucu öldüğü zaman bu görevde bulunuyordu (1948).

Bir yanıt yazın