Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kemankeş Kara Ali Paşa Kimdir,Hayatı

Kemankeş Kara Ali Paşa Kimdir, (? -1624)-Osmanlı Sadrâzamı.

Kemankeş Kara Ali Paşa Hayatı

Çocukluğu İsparta taraflarında geçti.

İstanbul’a genç yaşta gelerek Enderun’a girdi ve Vezâret rütbesi ile saraydan çıktı.

Diyarbakır ve Bağdad Vâliliklerine, bir süre sonra da dördüncü Vezirlikle Kubbealtı Vezirliğine atandı.

Sadrâzam Mere Hüseyin Paşa’nın, ulemâ, asker ve saray tarafından istenmemesi üzerine azledilmesiyle, 30 Ağustos 1623 tarihinde Sadâret makamına getirildi.

Kemankeş Ali Paşa’nın Sadârete geçtiği sırada, ilk önemli mesele saltanat değişikliği oldu.

Sultan I. Mustafa’nın zayıf iktidar döneminde, İstanbul müthiş bir zorba baskısı altına girmişti.

Anadolu’da ise Abaza Mehmed Paşa’nın, Sultan II. Osman’ın intikamım almak için yeniçerilere karşı savaş açması devlet düzenini oldukça sarsmakta idi.

Bunun yanı sıra devletin pek çok Vâlisi, pâdişâhın zayıf idâresi yüzünden merkezî otoriteyi dinlemiyorlardı. Diğer taraftan sık sık saltanat değişikliği dolayısıyla, yeniçeri ve sipâhilere cülus bahşişleri verilmesi de hâzineyi altüst etmekte idi.

Sadrâzam Kemankeş Ali Paşa, bu durumu Şeyhülislâm Zekeriyazâde Yahya Efendi ile Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, Kubbealtı vezirleri ve diğer devlet ileri gelenleriyle bir mecliste tartıştı.

Toplantı sonunda Sultan I. Mustafa’nın tahttan indirilerek yerine, genç şehzâde Sultan IV. Murad’ın çıkarılmasına karar verildi.

Karar üzerine Davudpaşa’da bulunan Sultan I. Mustafa göç ettirilerek, 15 zilkade 1032 (10 Eylül 1622) günü Divân merâsîmi sırasında Sultan Murad Osmanlı tahtına çıkarıldı.

Yeniçerilere ve sipâhilere yeniden bahşiş verilmesi gerektiği için hazine iyice boşaldı.

Sultan Mustafa’nın hal’inde ve Sultan Murad’ın tahta çıkarılmasında en Önemli rolü Kemankeş Ali Paşa oynamıştır.

Bundan dolayı, devlet işlerinde tam bir hâkimiyet kurmuş, çocuk yaşta olan padişah üzerinde aşırı bir nüfûz sağlamıştı.

Bu yüzden fevkalâde bir gurûra kapılan Kemankeş Ali Paşa, rüşvet kapısını ardına kadar açarak, memuriyetleri para ile dağıtmaya başladı.

Rakiplerini sindirdi.

Halil Paşa ile Gürcü Mehmed Paşa’yı, Abaza ile mektuplaştıkları iddiasıyla idâm ettirmeye çalıştı.

Ancak Halil ve Gürcü Paşaların suçsuz oldukları kısa zamanda anlaşıldı.

Diğer taraftan Sultan Murad, daha önce azledilmiş bulunan Bostanzâde Mehmed Efendi’yi Meşîhâta getirmek için çalışmakta idi.

Bostanzâde Mehmed Efendi, damâdı olan Kemankeş Ali Paşa’ya rüşveti bırakması için nasihatlerde bulundu ise de fayda etmedi.

İran Şâhı’nın Bağdad’ı eline geçirmesini pâdişâha zamanında haber vermeyen Ali Paşa, Sultan Murad’ın durumu bizzat sorması üzerine, “Gayr-i vâki’dir” demesi, pâdişâhı hayli huzursuz etti ve onu görevinden uzaklaştırdı.

3 Nisan 1624 günü saraya dâvet olunan Kemankeş Ali Paşa, ikindiden sonra katlolundu.

Bütün parası ve malları hâzineye alındı.

Sadâret mührü Şam Vâliliğinde bulunan Çerkeş Mehmed Paşa’ya verildi.

Yedi ay Sadâret makamında kalan Kemankeş Ali Paşa Divanyolu’nda Atik Ali Paşa Camii haziresine gömülmüştür.

Gayet şuurlu ve tedbirli bir vezir olan Ali Paşa, aynı zamanda çok da mağrur idi.

Bir yanıt yazın