Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Koca Mehmed Hüsrev Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Koca Mehmed Hüsrev Paşa Türk kumandanı ve sadrazamı (? 1756-Tekirdağ 1855).

Koca Mehmed Hüsrev Paşa Hayatı

Abazaydı; küçük yaşta İstanbul’a getirildi.

Çavuşbaşı Said Efendinin kölesi oldu.

Sonra Enderun’a girdi. Selim III’ün başa geçmesinden sonra başçuhadar.

1792 yılından sonra da kaptanıderya Küçük Hüseyin Paşaya kethüda oldu.

Mısır’ı ellerinde bulunduran Fransızlara karşı hazırlanan donanmaya Hüseyin Paşa kumandan oldu (1801).

Onunla birlikte Mısır savaşlarına katılan Hüsrev Paşa, maiyetindeki bir miktar İngiliz askeri ile Reşid’i aldı.

Hüsrev Paşanın bu başarısı İstanbul tarafından takdir olundu ve kendisine vezirlik, sonra da Mısır valiliği verildi (1801).

Fakat Mısır’ı idare etmek güçtü.

Buradaki Kölemenleri baskı altında tutmak için yeni bir ordunun yani Nizam-ı Cedid’in kurulması gerekliydi.

Bu hususta bazı tedbirler aldı; fakat 1802’de buradaki başıbozuk askerlerin ayaklanmasına sebep oldu.

Bundan sonra Mısır’dan alınarak çeşitli yerlerde valilik, Mora ihtilâli sırasında kaptanıderyalıkta bulundu.

Mahmud II yeniçeriliği kaldırdığı sıralarda Hüsrev Paşa, Tunus’dan aldığı bir miktar fesi kalyoncu neferlerine giydirerek padişaha gösterdi.

Mahmud II bunları beğenerek eski kavuk ve külâhların yerine kırmızı fesin giyilmesini emretti.

1826’da yeniçerilerin kaldırılmasından sonra kurulan, Asakir-i Mansure-i Muhammedi seraskerliğinde görev aldı.

10 Yıl bu görevde kalarak yeni ordunun düzenlenmesine yardım etti.

Abdülmecid’in başa geçmesinden sonra sadrazam oldu.

Tanzimat’ı Hayriye fermanı, Hüsrev Paşanın sadrazamlığı devrinde okundu (1839).

Fakat Hüsrev Paşa ıslahata ve yenilik fikirlerine taraftar değildi; hattâ Reşid Paşayı ortadan kaldırmak için uğraştı.

Bu sebeple azledilerek Tekirdağ’a sürgün edildi; burada öldü.

Haris, kurnaz ve kötü bir idareci olan Hüsrev Pasa, garip kıyafetlerle dolaşırdı.

öldüğü zaman yüz yaşına yakın olması ve 55 yıl vezirlikte kalması sebebiyle, kendisine Koca denmişti.

Zengin ve kimsesiz olduğu için, kölelerini çocuğu gibi yetiştirir ve dairesi okula benzerdi.

Buradan birçok vezir, sadrazam ve müşir yetişmiştir.

Bir yanıt yazın