Korelasyon Nedir

Korelasyon Nedir,İki bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünün ve kuvvetini belirmesi durumu.

İki özellik arasında bir korelesyon’un bulunması için, bu özelliklerin değerlerinin her zaman aynı yönlü veya ters yönlü olarak birbirine bağlı olması gerekir.

İki küme çeşitlenmesi aynı yöndeyse, korelasyon pozitif, bunun teriyle negatif, birinin çeşitlenmesi ötekinin çeşitlenmelerini hiç bir tarzda izlemiyorsa sıfır diye adlandırılır.

Korelasyon bansit Katmerli ve kısmi olabilir.

Basit Korelasyonda sadece, iki değişken büyüklük (mesela herhangi bir kimsenin kilosu ve boyu  arasındaki ilinti ele alınır.

Bu durumda korelasyon konusunun, iki değişkenli bir dağılım olduğu söylenir.

Katmerli korelasyon veya daha fazla sayıda değişken arasındaki ilintileri ele alır.

Bu sayıda aşağı olmayan çok sayıda değişkenli dağılımın incelenmesidir. (Mesela bir kimsenin kilosu, boyuna bağlıdır ama aynı anda yaşı ile de ilintilidir.) Kısmi korelasyon çüncü değişkene belli bir değer verildiği zaman, öteki iki değişken arasındaki bağlantıları incelemek amacını güder. (Mesela yaşı belli kimselerin kilo ve buyu arasındaki korelasyon ölçülebilir.)

İki veya daha çok olay arasındaki ilintileri göstermek için birçok katsayı kullandır.

Bunlar,İki değişken arasında mümkün olduğu kadar çizgisel bir bağıntı bulmaya çalışıldıktan sonra hesaplanmalıdır,

Bu indislerin en önemlisi, iki istatik verisi dizisini temsil eden iki gerileme doğrusu eğimleri çarpımının karesi olan korelasyon katsayısıdır.

İki niceliksel özellik arasındaki ilinti ne kadar sıkıysa, bu katsayı + 1 veya  — 1’e, ne kadar gevşekse sıfıra o ölçüde yakındır. + 1’e eşitse, korelasyon kusursuz ve pozitiftir: incelenen diziler, aynı yönde çeşitlenir.

Eğer sıfıra eşitse veya çok küçükse,incelenen diziler arasında korelasyon bulunmayabilir.

Ama zaman içinde farklılık gösteren iki dizi arasında korelasyon bulunmayış ihtimalinin gerçekten mevcut olup olmadığını doğrulamak gerekir.

Zaten, deney ve akıl yürütme, bir korelasyonun bulunabileceğine işaret etmiyorsa, korelasyon katsayısı formüllerin uygulamaya kalkışmak doğru değildir.

Korelasyon Katsayısı Nedir

İki değişken arasındiki ilinti derecesini belirlemeyi mümkün kılan sayısal indis. (Değişkenlerin mahiyetine [bunlar sayısal olarak veya sınıf halinde gruplaştırılmış olabilir] veya dağılım hakkı ndaki varsayımlara göre, çeşitli korelasyon katsayıları belirlenebilir.) Bunların ortak özelliği, her zaman, —1 ve +1 değerleri arasında yer alması ve iki değişken bağımsız ise, sıfıra eşit olmasıdır.

En çok kullanılan korelasyon katsayıları: Bravais-Peorson katsayısı, ikili katsayılar; korelasyon oranı v.b.

Korelasyon nasıl ölçülür

Örnek korelasyon katsayısı r, ilişkinin gücünü belirler.

Korelasyonlar ayrıca istatistiksel anlamlılık açısından da test edilir.

Korelasyon analizinin sınırlamaları nelerdir

Korelasyon, araştırılan ikisinin dışındaki diğer değişkenlerin varlığına veya etkisine bakamaz.

Daha da önemlisi, korelasyon bize neden ve sonuçtan bahsetmez.

Korelasyon ayrıca eğrisel ilişkileri doğru bir şekilde tanımlayamaz.

Korelasyonlar, veriler arasındaki basit ilişkileri açıklamak için kullanışlıdır.

Örneğin, bir dağ parkındaki kamp alanlarından oluşan bir veri kümesine baktığınızı hayal edin.

Kamp alanının yüksekliği (dağın yüksekliği) ile yazın ortalama yüksek sıcaklık arasında bir ilişki olup olmadığını bilmek istiyorsunuz.

Her bir kamp alanı için iki önleminiz vardır: yükseklik ve sıcaklık.

Örneğinizde bu iki değişkeni bir korelasyonla karşılaştırdığınızda, doğrusal bir ilişki bulabilirsiniz: yükseklik arttıkça sıcaklık düşer.

Negatif olarak ilişkilidirler.

 

Bir cevap yazın