Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kubbetüs Sahra Nedir,Tarihi,Mimarisi | Tarihi |

Kubbet-üs Sahra hangi devlete aittir,Kubbetüs Sahra içinde ne var,Kubbetüs Sahra neden önemli,Kubbet-üs Sahra ne anlama gelir,Muallak taşı,İslam mimarisi,Kubbetüs Sahra Hakkında Bilgi, Kubbetüs sahra hakkında kısa bilgi, Kubbetüs Sahra Mimari Özellikleri, Kubbetüs Sahra Tarihi,Kubbetüs Sahra Nedir Kubbetüs Sahra,Kudüs’te birtakım kutsal eşyanın saklandığı mescit.

Sahra adı verilen ve kutsal olduğu söylenen bir kayanın çevresinde kuruldu.

Bir ara yanlışlıkla Ömer camii sanılan bu mescit, Beytülharam’ın bulunduğu alanda yer alır.

Beşinci emevî halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından 691’de yaptırıldığı söylenir.

Kubbetüs Sahra Tarihi

Müslümanlar, musevîler ve hıristiyanlarca kutsal mahal sayılır.

Söylentiler göre İbrahim burada kurban kesti.

Yakub’un Beytüllahm’i; Yebûsi Aravna’nın harmanı; Süleyman’ın mihrabı buradadır.

Adem yaratılmadan binlerce yıl önce melekler burayı ziyaret ederlerdi.

Burada cennete giden bir yol olduğu, Tufan’da Nuh’un gemisinin bu kayaya indiği, altında ölü ruhlarının toplandığı büyük bir mağaradan insan seslerini andıran uğultular duyulduğuna inanılır.

Bütün bu söylentilerden, Kubbetüs sahra’nın çok eski çağlardan beri kutsal bir yer sayıldığı, çeşitli dinlere bağlı kimselerce ziyaret edildiği sonucu çıkmaktadır.

Mezopotamya çevresinde doğan üç büyük dinin önderlerince kutsal sayılışı, onarılışı, ziyaret edilişi de bunu gösterir.

Hz. Muhammed’in Mirac’a çıkmak için Burak’a binerken bastığı ve üzerinde ayak izinin kaldığı söylenen taş da buradadır.

Ayrıca Hz. Muhammed’in, Ömer’in bayrakları, Hamza’nın kalkanı, İbrahim’in kurban ettiği koçun boynuzu, İran hükümdarı Husrev’in tacı, çok değerli olduğu söylenen bir inci, buradaki diğer kutsal eşyalarla birlikte özel sandıklarda saklanmaktadır.

Bu sandıkların yılda bir defa alınan tozları şifalı sayıldığından ziyaretçilere satılır.

Kubbetüs sahra’nın yapılmasını bazı tarihçiler siyasî, bazıları din, bazıları da İktisadî olaylara bağlarlar.

Kubbetüs sahra’nın yapılması için gereken para Mısır’dan alınan vergilerle sağlandı.

Emevîler zamanında burada saklanan kutsal eşyanın çoğu bazı sebepler yüzünden Abbasîler tarafından Kâbe’ye taşındı.

Sık sık yıkılan mescit, birkaç defa onarım gördü.

Kubbe 846’da ve 1016’da iki kere çöktü.

1099 Yılında haçlıların eline geçti.

Her tarafına aziz tasvirleri asıldı. «Sahra» denen kutsal taşın üzerine mermerden bir mihrap yapıldı.

1187’de burayı alan Salahaddin Eyyubi, Hıristiyanlıkla ilgili bütün eşyayı, aziz tasvirlerini ortadan kaldırdı.

Şam kadısının imamlığı altında burada namaz kıldı.

1447’de çatısı yeniden yapıldı.

Kanunî Sultan Süleyman zamanında mescit baştan başa onarıldı.

Çini levhalarla kaplandı, duvarlarına Kur’an’dan ayetler yazdırıldı; çevresi temizlettirildi.

Kubbetüs Sahra Mimari Özellikleri

Mihrabın bulunduğu yer yeniden düzenlendi.

Kutsal eşyanın saklandığı sandıklar onarıldı.

Mescidin çevresinde bulunan öteki küçük kubbeli binaların bazısı yeniden yaptırıldı, bazısı onarıldı.

Daha sonraki yıllarda da onarım gören mescidin kuruluşunda, mimarî düzeninde önemli bir değişiklik yapılmadı.

Osmanlı hâkimiyeti altında bulunduğu sürece küçük onarımlar gördü.

Kubbetüs sahra, düzen ve dekor bakımından bütünüyle hıristiyan, yapı stilindedir; çevresinde küçüklü büyüklü daha birçok kubbe bulunan mescit, iç bölümünde Sahra’nın çevresinde sıralanan on iki sütun üzerine kurulmuştur.

Kubbesi, kutsal taş Sahra’nın tam üzerine gelir.

Mescidin dört kapısı vardır: kuzeyde Babülcenne (Cennet kapısı); güneyde Babülkıble (Kıble kapısı); doğuda Babünnebi Davud (Davud peygamber kapısı); batıda Babülgarb (Batı kapısı).

Sac ağacından yapılan kapılar bronzla kapalıdır ve üzerlerinde kûfi yazılar vardır.

Mescidin kuzeybatısında Kıbletülenbiya (Peygamberler kıblesi) denen bir mihrap bulunur. Güneydoğusunda kubbeye çıkmak için kullanılan merdiven vardır.

Bir yanıt yazın