Lala Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarih|

Lala Mehmed Paşa (Bosnalı Mehmed Paşa da denir),Türk sadrazamı (?-1606).

Bosnalı Şahinoğlu ailesindendir.

Sokullu Mehmed Paşa ile akrabadır.

Haremi Hassadan çıktıktan sonra büyük imrahor ve yeniçeri ağası oldu.

Bu görevdeyken birçok sefere katıldı.

Lala Mehmed Paşa Arşidük Mathias’ın Estergon kalesini kuşatması ve arşidük Maximilian’ın ileri harekete geçmesi üzerine Sinan Paşa İstanbul’dan yardım isteyince, yeniçeri ağası olarak 15 000 yeniçeriyle, Sinan Paşanın maiyetine gönderildi; sadrazam Sinan Paşanın Macaristan seferine katıldı ve büyük yararlık gösterdi.

Buna rağmen Tata kalesi kuşatmasının ertesi günü yeniçeri ağalığından azledildi, önce Karaman beylerbeyliğine, sonra da Anadolu beylerbeyliğine ve Budin civarı muhafızlığına getirildi.

Lala Mehmed Paşa, 1595’te imparator Maximilian ordularının başkumandanı prens Manseld’in Estegon’u kuşatması üzerine Şemsi paşazade Mahmud Paşa ile birlikte şehre girerek savaşa katıldı.

Estergon beyi Kara Ali Beyin ölmesi özerine onun yerine geçti şehri Avusturyalılara teslim ederek Budin’e çekildi.

1596’da Mehmed III ile birlikte Eğri kuşatmasına vezir olarak katıldı.

Türk ordusunun kaleye girmesi üzerine, kalenin muhafazasıyla görevlendirildi.

Rumeli ordusunun kumandanı sifatıyla Haçova Meydan savaşına (1596), veziriazam Satırcı Mehmed Paşanın yanında Macaristan seferine (1597) katıldı.

Rumeli beylerbeyi oldu (1598), sadrazam İbrahim Paşa ile birlikte seferlerde bulundu.

Papa kalesini aldıktan sonra Kanije kuşatmasına, 1602 ağustosunda Rumeli ordusu kumandanı ve Budin muhafızı olarak istolni-Belgrad kuşatmasına katıldı.

Kale, otuz dört günlük bir kuşatmadan sonra, Mehmed Paşanın çabasıyla geri alındı.

Aynı yıl, Avusturyalıların Budin’i kuşatması üzerine Mehmed Paşa kaleyi savunarak düşmanı çekilmek zorunda bıraktı.

Bu başarısı sebebiyle üçüncü vezirliğe terfi ettirilerek Macaristan serdarlığına getirildi.

11 Mayıs 1603’te Macaristan seferine çıktı; Celâli Deli Hasan ile birlikte, düşmanın hâkim bulunduğu Peşte üstüne yürüdü.

Daha sonra Mehmed Paşa, Budin’in savunmasını Rumeli beylerbeyi Murad Paşaya ve ösek’in savunmasını da Deli Hasan’a bırakarak, Belgrad’a çekildi.

Sadrazam Yavuz Ali Paşanın ölümü üzerine sadrazamlığa tayin edildi (1604), düşman Peşte’yi bırakarak kaçınca Budin’e geldi; Vaç, sonra Peşte ve Estergon’u kuşattı; fakat yeniçeri ağası Nakkaş Hasan Paşanın beceriksizliği yüzünden başarılı olamadı.

Bir süre sonra kalgay Toktamış Giray ile Rumeli beylerbeyi Hasan Paşayı Macaristan topraklarına akına gönderdi.

Bu sırada İstanbul’a geldi. Ahmed I tarafından çok iyi karşılandı; Macaristan işini çözümlemekle görevlendirildi.

21 Mayıs 1605’te ösek’ten hareket eden Mehmed Paşa, Boesskay istvan’a gönderdiği mektupta ona ilk defa Macaristan kralı unvanıyla hitap ederek birlikte Uyvar’ı kuşatmayı teklif etti.

30 Ağustosta Estergon’a gitti.

Vişegrad kalesini ve St.Thomas (Tepedelen) tepesini alarak Estergon’u ele geçirdi.

Estergon’un alınmasından sonra Hüsrev Paşa kumandasındaki bir kuvvetin yardımıyla Boeskay tarafından kuşatılan Uyvar teslim alındı.

Bunun üzerine Mehmed Paşa, Osmanlı devletinin itimadını kazanan Boeskay’a Rokos sahrasında krallık tacı giydirdi.

Mehmed Paşa, türk ordusunun doğuda yenilmesi üzerine iran ordusu serdarlığına tayin edildi; İstanbul’a geldi.

İran seferine çıkacağı sırada öldü.

Bir cevap yazın