Mehmet Ali Ayni Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Mehmet Ali Ayni Kimdir Mehmet Ali Ayni,Türk maarifçi ve idarecisi (Manastır 1869-İstanbul 1945).

Mehmet Ali Ayni Hayatı

Muallimlik, maarif müdürlüğü, mektupçuluk gibi hizmetlerde bulundu.

Taiz, Amma-re, Lâzkiye, Trablus Şam mutasarrıflığı, Mamuretu’l Aziz, Bitlis, Yanya, Trabzon valiliği yaptı.

Dârülfünun llâhiyat fakültesi «tasavvuf tarihi» müderrisliğine tayin oldu, daha sonra gene Dârülfünunda «umumî felsefe» ve «felsefe tarihi» profesörü oldu.

Bir aralık Medresetül İrşad’da felsefe dersleri verdi.

Birinci Dünya savaşında «Istılah encümeni» azalığına seçildi; Ankara’da millî hükümetin kuruluşundan sonra, «Tetkikat ve Telifatı İslâmiye» heyetinde çalıştı.

Harbiye mektebinde «ahlâk felsefesi» ve Harp akademisinde «siyasi tarih» okuttu.

Mehmet Ali Ayni Eserleri

Hüccetülislâm (1907); ilim ve Felsefe (1913); Tasavvuf Tarihi (1922); tbni Sina’da Tasavvuf; Reybîlik, Bedbinlik. Lâilâhllik Nedir? (1922); Hacı Bayram Velî (1924); Dârülfünun Tarihi (1930); tbni Arabinin Felsefesinin Zübdesi (fransızca, 1926); Türk Ahlâkçıları (1939); Abdülkadir Geylânî (fransızca, 1939); Milliyetçilik (1944).

 

Bir cevap yazın