Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mehmed Canib Efendi | Biyografi |

Mehmed Canib Efendi Osmanlı nişancısı (İstanbul 1755-1824).

Tersane’den yetişti.

Babasının yanında câniblik memuriyetinin yazı işlerini yaptı.

Cezayirli Gazi Hasan Paşanın kaptanlığı zamanında tersane canibliğine getirildi.

Morali Osman Efendinin defterdarlığı sırasında, kesedarlık, mektupçuluk ve maliye tezkireciliği yaptı.

Yeniden câniblik ile Tersane’de görev aldı; kalyonlar kâtipliğine yükseldi.

Küçük Hüseyin Paşanın kaptanlığı sırasında, başmuhasip payesiyle, İstanbul’da yapılan havuzun bina eminliğine getirildi (1797).

Daha sonra rikâb-ı hümayun defterdarlığında (şubat 1800), rikâb reisliğine ve zahire nazırlığına getirildi.

Şubat İ801’de bu görevden azlolunarak, birinci rûznamçeci’lik göreviyle, İskenderiye’de Fransızların tahrip ettiği şeddin yeniden yapılması İçin Mısır’a gönderildi.

Nil nehrinden İskenderiye’ye su veren bu şeddin tamamlanmasından sonra, Mısır defterdarı oldu ve birkaç sene burada kaldı.

İstanbul’a nişancılık göreviyle döndü.

1807’de Halet Efendinin yerine ikinci defa rikâb-ı hümâyun reisi tayin edildi.

1809’da, Tophane nazırlığına, daha sonra rikâb-ı hümayun kethüdalığı ile sadr-ı alî kethüdalığına terfi ettirilerek, rus seferine gitmekte olan Orduyu Hümayuna katılmak için Edirne’ye gönderildi.

Tersane emini oldu (1810).

Haziran !824’te, üçüncü defa nişancılık makamını işgal etti, iyi Fransızca bilen,kitabeti kuvvetli, yabancı devletlerin siyasî durumlarını yakından izleyen» sert mizaçlı, fakat ciddî ve doğru bir devlet adamı idi.

Vesim ve Salih adlarını da kullandı.

Bir yanıt yazın