Mehmed Şevki Efendi Hayatı | Hattat Biyografileri |

Mehmed Şevki Efendi Hayatı (Safranbolu 1853 – İstanbul 1948),Türk hattatı.

Kastamonulu Ahmed Ağanın oğlu.

İstanbul’da Aksaray’daki Sıbyan mektebinde okudu, Ragıppaşa kütüphanesi müdürü hattat Hulusi Efendi ile Hoca lshak Efendiden de ders aldı.

1848’de Babı Seraskeri Mektûbi kalemine memur oldu.

Sonra, askeri okullarda yazı hocalığı yaptı.

Abdülhamid II’nin şehzadelerine hat dersleri verdi.

1883’te Mecidî nişanı aldı.

Şevki Efendi sülüs ve nesihte başarılıdır.

Mezarı II. Mahmut Türbesi’ndedir.

Sandukasında ki yazı şöyledir :

” Cennet mekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin mahdum-ı mükerremleri Şevket Efendi Hazretlerinin ruhuna Fatiha. Tarih-i veladetleri 1284 Sene-i Hicriyye Tarih-i vefatı 17 Cemaziyelevvel 1317 ; 10 Teşrinievvel 1315 ”

Bir cevap yazın