Menteşezade Abdürrahim Efendi | Biyografi,Tarih |

Menteşezade Abdürrahim Efendi Osmanlı şeyhülislamı (Bursa, ?-Edirne 1716).

Bursa’da mahkeme başkâtibi Mehmed Efendinin oğlu.

Öğrenimine memleketinde başladı.

İstanbul’da devam etti, önce müderrislik yaptı, sonra kadılık yolunu seçti.

1705’te İstanbul kadısı oldu, fakat bir süre sonra azledildi.

Rumeli kazaskerliğine üç defa tayin edildi.

Sonuncu tayininden on gün sonra da şeyhülislâm oldu.

Bir buçuk yıl kadar bu makamda kaldı.

Abdürrahim Efendi Fetvası adiyle meşhur Türkçe bir kitabı ve basılmamış risaleleri vardır.

Bir cevap yazın