Mimar Sinan,Hayatı,Eserleri

Mimar Sinan

Mimar Sinan Kimdir,Türk mimarı (Kayseri, Ağımas 1489 – İstanbul 1588).

Mimar Sinan Hayatı

Mimar Sinan
Mimar Sinan ,Türk mimarı (Kayseri, Ağımas 1489 – İstanbul 1588).

1526’da Mohaç savaşına girdikten sonra acemi oğlanlar yayabaşılığına, daha sonra da kapı yayabaşılığına yükseldi.

Zemberekçibası rütbesiyle Alman seferine (1532) ve 1534’te Irakeyn seferine katılarak Tebriz’i ve Bağdat’ı gördü.

Bu son seferde, Van kalesinin kuşatılmasında, göl üzerinde askeri nakliyat için kullanılan kalyonların içine top yerleştirerek hizmet etti.

Bu seferden dönüşünde haseki olarak Kanuni Süleyman’ın Korfu, Pulya (Puglia) [1537] ve Kara Boğdan (Moldavya) [1538] seferlerine katıldı.

Kara Boğdan seferinde Prut ırmağı üzerine 13 günde bir köprü kurarak, padişahın takdirini kazandı.

Sinan, bu seferlerde, orduda bir savaşçıdan çok istihkamcı olarak çalıştı; ordunun geçtiği yollarda köprü, yol, kale, kanal gibi çeşitli yapı işlerinde gösterdiği başarılarla 1536’da reisi mimaranı dergahı ali (yüksek dergâh mimarlarının başı) rütbesini aldı ve 35 yıl bu görevde kaldı.

Meriç üzerindeki köprü, Silivri’de Piri mehmet pasa külliyesi ve Ahmet çelebi mescitleri bu tarihe kadar yaptığı eserler arasındadır.

Irakeyn seferi sırasında bir bataklık üzerine kurduğu köprüyle Halep te yaptığı Hüsrev paşa külliyesi (1537) onun mimarbaşı olmadan önce meydana getirdiği ilk önemli eserleridir.

Sinan, Hüsrevpaşa külliyesinde, beş kubbeli son cemaat yeri olan tek kubbeli cami tipini yan mekanlı cami tipiyle birleştirdi.

Bunun için, tek kubbeli tipe birer kubbe boyunca yanlardan taşan son cemaat yeri kubbelerine ve cami kubbesinin köşelerine küçük kubbeli birer mekan ekledi.

Bu ilk eserinde İznik ve Bursa geleneğine bağlanmış görünür.

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk mimarî eseri, Kanuni Sultan Süleyman’ın başhasekisi Hurrem Sultan için yaptığı Haseki külliyesidir.

XVI. yy.ın ilk yarısının bütün mimari özelliklerini taşıyan bu külliyede, ilgi çekici bir özellik, caminin külliyeden ayrı olmasıdır.

Medrese, sıbyan mektebi, çeşme, imaret ve darüşşifadan meydana gelen öteki yapılar bir yanda yer alır; cami de bunlardan ayrı olarak yolun sol yanındadır.

1539’da tamamlanan cami, önünde beş kubbeli son cemaat yeri olan dört duvar üzerine tek kubbeli bir yapıdır.

Bu cami daha sonra 1612’de Sedefkar Mehmed Ağa tarafından bir kubbe eklenerek genişletildi.

Sinan’ın, mimarbaşı olduktan sonraki ilk büyük eseri Kanuni Süleyman’ın 1543’te Manisa’da ölen ve İstanbul’da gömülen oğlu şehzade Mehmed’in hatırası için yaptırdığı Şehzadebaşı camii ve külliyesidir (1544-1548).

Sinanın, çıraklık devri eseri olarak kabul ettiği bu camide, dört kaim paye üzerine oturan 19 m çapında büyük bir kubbeyle dört yarım kubbe vardır.

Bu yarım kubbeler de, yanlarda ikişer yuvarlak eyvanın çeyrek kubbeleriyle genişler.

Bu eser osmanlı mimarîsinde ilk defa merkezi planın uygulandığı bir örnek olması bakımından önemlidir.

Şehzadebaşı camii, dört yarım kubbeli bir merkezi kubbe şeması gösteren planıyla daha sonra yapılan bu tipteki camilerin öncüsü oldu.

Şehzadebaşı camii, planı bakımından olduğu kadar, çevresinde medrese, imaret, tabhane ve kervansaray binalarıyle İstanbul’un ilk önemli ve büyük külliyesidir.

Mimar Sinan’ın bu eseri, daha sonra yapılan bütün büyük camilere örnek oldu.

Sinan, Şehzadebaşı camiinin, gerek yapımı sırasında, gerek bitiminden sonra yaptığı eserlerde sürekli olarak yenilikler aradı ve çeşitli planlar üstünde denemeler yaparak, en uygun mekan şekillerini araştırdı.

Mimar Sinan 1549’da, Kanuni Süleyman’ın isteği üzerine, ustalık eseri olarak kabul ettiği ikinci büyük yapısı, Süleymaniye camiinin yapımına başladı.

Bu camide Şehzadebaşı camiinde gerçekleştirdiği merkezi planı bıraktı ve sürekli denemelerinin sonucu olarak daha önce Beyazıt camiinde ele alınan iki yarım kubbeli Ayasofya planını uyguladı.

Süleymaniye camiinin 27 m çapındaki büyük kubbesi, Aya-sofya’nınkinden sonra İstanbul’un ikinci büyük kubbesidir.

Sinan bu yapıda, bir büyük kubbenin örttüğü orta mekanın yanındaki yan sahınların üzerini aynı büyüklükte olmayan beşer kubbeyle örterek değişik bir mekan meydana getirdi; orta mekanla yan mekanları uyumlu olarak birleştirdi.

Süleymaniye camii, 1556’da padişahın ve mimarı Sinan’ın katıldığı bir törenle açıldı.

Kaynaklarda kapısının Sinan tarafından açıldığı ve yapımı için 996 300 altın harcandığı kayıtlıdır.

Süleymaniye camii, çevresindeki 18 yapıyla İstanbul’un en büyük külliyesidir.

Mimarsinan türbesi bu külliyenin kuzeydoğusundadır.

Mimar Sinan’ın 80 yaşındayken yaptığı son ustalık eseri Edirne Selimiye camii, klasik Osmanlı-Türk mimari eserlerinin başında gelir.

Edirne’nin her yönden görülebilecek yüksek bir tepesi üzerinde kurulan caminin yapımına 1569’da başlandı, 1574’te bitirildi.

Selimiye camii, 31,50 m çapındaki çok büyük kubbesi, sekizgen gövdeyi çeviren ince uzun 4 minaresiyle geniş mekan anlayışının en önemli örneğidir.

Mekan büyüklüğü, yükseklik, topluluk ve ışık etkileri bakımından dünyanın büyük eserleri arasında yer alır.

Bu camide, 8 payeli sekizgen plan şemasını esas alan Sinan, orta kubbenin hâkimiyetini belirtmek için yarım kubbeler koymaktan kaçındı, yalnız köşelere birer yuvarlak eyvanla, dışarıya 6 m çıkıntı yapan mihrap nişinin üzerine çok alçakta kalacak biçimde yarım kubbeye yakın bir örtü yerleştirdi.

Mimar Sinan, Selimiye camiinde, son derece başarılı olarak uyguladığı bu planı, daha önce İstanbul’da Tahtakale’de yaptığı Rüstempaşa camiinde denemişti.

Selimiye’den sonra İstanbul’da Azapkapı Sokullu, Atikvalide, Mollaçelebi ve Kadırga’daki Sokullu mehmet paşa camilerinde gerçekleştirdi.

Rüstempaşa camiinin (1561) klasik devir osmanlı mimarisinde, çini süslemeleri bakımından özel bir yeri vardır.

Daha önce çiniler tek tek kullanılarak tekdüze kompozisyonlar yapılıyordu; Sinan’ın başmimarlığı sırasında büyük çini panolar kullanılmaya başlandı.

Bu yeni süsleme anlayışı ilk defa tam olarak Rüstem paşa camiinde kullanıldı.

Burada çini, örtü elemanlarının dışında duvar ve ayakların yüzeylerini bütünüyle kaplar.

Bu amaçla yüzeylerin girinti ve çıkıntısı azaltılmıştır.

Bu camide çininin kullanılması zengin bir renk atmosferi yaratmak amacını taşır.

Caminin dini havasını bozmayan bu süsleme anlayışı daha sonra aynı ölçüde hiç bir camide gerçekleştirilemedi.

Mimar Sinan, önemli eserlerini, İstanbul ve Edirne’den başka, Anadolu’da Ankara, Kayseri, Erzurum, Manisa, Bolu, Sapanca, Çorum, Lüleburgaz, Kütahya, Gebze, Babaeski, Çorlu, Karapınar, Bolvadin gibi merkezlerde ve Halep, Şam, Sofya, Hersek, Budin, Rusçuk gibi, Osmanlı imparatorluğu şehirlerinde çok sayıda eser meydana getirdi.

Şair – nakkaş Mustafa Saî tarafından türbesinin kitabesi olarak yazılan «Geçti bu demde cihandan piri mimârân Sinan-» mısraı, onun ebced hesabiyle ölüm tarihini (996=1588) gösterir.

Mimar Sinan devrinde türk mimarîsi en yüksek dönemini yaşadı.

Sinan, Anadolu Türk mimarisinde klasik çağın sembolüdür; eserleri mahalli olanla evrenselin bir sentezidir.

Sinan’ın yaşadığı devirde Osmanlı devletinin harekat alanı daha çok Akdeniz ve Avrupa idi.

Türkler, bu yeni alanların kültür ürünlerinden etkilendiler.

Türk-islâm unsurlarını kaynaştıran Sinan devri mimarisi de Akdeniz dünyasına bir yaklaşmayı temsil eder.

Sinan’dan önce kubbeli mekan mimarisinin bütün ana unsurları kullanılmıştı.

Ancak Sinan, Şehzadebaşı camiinden itibaren bu anlayışı aşarak zenginleştirdi.

Şehzadebaşı camiinin iç hacmini meydana getiren kare, orta kubbeyi taşıyan ve çokgen kesitli dört ayağı olan bir merkezi baldaken’in çevresinde simetrik bir sistem haline getirildi.

Bu anlayış, Akdeniz çevresinde eskiden beri uygulanıyordu.

Ancak bizans ve rönesans mimarilerinde merkezi kubbeyle, köşe kubbeleri arasında kalan bölümler, beşik tonozlarla örtülmediği için, örtünün bütün mekanı içine alan bütünlüğü elde edilmemiş; sadece orta kubbe, tek başına anıtlaştırılabilmişti.

Şehzadebaşı camiinde orta kubbenin yarım kubbelerle desteklenmesi, merkezi kubbeli yapı tarihinde önemli bir aşama oldu.

Sinan, mimaride osmanlılara has biçimi olgunluğa ulaştırdı.

Bu biçimin esas özelliği, yapıda örtü unsuru olarak daima kubbenin kullanılmasıdır.

Sinan, kubbenin kullanma imkanlarını son noktasına ulaştırdı. Selimiye camii, iki anıtsal yapı geleneğini birleştirdi.

Bunlar, kaynağı Roma olan kubbeli ve çevre koridorlu baldaken ile İran ve komşusu olan ülkelerden çıkan kare üzerine yerleştirilmiş tromplu kubbedir.

Selimiye’de mimarlık tarihinin en saf kubbeli yapı tarzı doğdu.

Merkezi planlı yapı anlayışı İtalyan rönesansı mimarisinde Ortaçağdan Yeniçağa geçişi temsil eder; Sinan’ın elinde bu anlayış Selimiye’de en üstün biçimine ulaştı.

Bu bakımlardan Sinan’ın mimarisi İslâm dünyasında, Yeniçağa ulaşabilen tek toplumun mimarisidir.

Bu mimarinin en önemli özelliği, Anadolu’da üç yüz yıllık bir denemeden sonra kubbenin anıtsal yapıyı biçimlendirmede ana yaratıcı unsur halini almasıdır.

Daha önce, islamda, Bizans’ta, Roma ve Rönesans’ta kubbe kullanılmıştır; fakat hiç bir mimaride Sinan’ın eserlerinde olduğu gibi çevresinde bütün unsurları toplayan bir nitelik taşımaz.

Türk mimarisi XVI. yy.da kubbeli yapı sisteminin evrensel değeri olan bir aşama yapmıştır.

Sinan’ın eserlerinde mimari unsurların kullanılışı, teknik görevlerinin yanında yapıya bir güzellik kazandırmak amacını da taşır.

Duvar ve filayaklarıyla, büyük bir kubbe çevresindeki yarım kubbelerin kullanılışı bir estetik düzeni sağlar.

Merkezi kubbe sınırsız bir enginlik kazanır; kubbeyi tutan filayakları bir ağırlık duygusu vermez; bunlar hücrelerle ve panolarla daha ince ve göze hoş görünecek bir şekle sokulmuştur.

Çok yüksek olan duvarlar, kornişler kullanılarak insan boyuna indirgenmiştir.

Sinan’ın eserlerinde süsleme unsurları gerektiği yerde ve en uygun şekilde kullanılmıştır.

Böylece gereksiz süslemelerle dikkatin dağılması önlenir.

Mimar Sinan’ın Eserleri

Mimar sinan yaptığı camiler

1.Süleymaniye camii (1550-1557)

2.Şehzade başı camii (1543-1548)

3.Haseki hurrem sultan camii (1539)

4.Mihrimah sultan camii (1547)

5.Osmanşah validesi camii

6.Sultan beyazıt kızı camii

7.Ahmetpaşa camii

8.Rüstem paşa camii (1561)

9.Mehmet paşa camii (Sokullu) [Kadırga limanı]

10.İbrahim paşa camii (İsa kapısı mescidi)

11.Bali paşa camii (Hüsrev paşa türbesi yakınında)

12.Haeıevhat camii (Yedikule)

13.Kazasker Abdurrahman çelebi camii (Mollagürani)

14.Mahmut ağa camii (Ahırkapı)

15.Oda başı camii (Yenıkapı)

16.Hoca hüsrev camiî (Kocamustafapaşa)

17.Hamami hatun camii (Sulumanastır)

18.Defterdar süleyman çelebi camii (Üsküplü çeşmesi yakınında)

19.Ferruhkethüda camii (Baiat)

20.Yunus bey camii (Balat)

21.Hurrem çavuş camii (Yenibahçe)

22.Sinanağa camii (Kadıçeşmesi)

23.Ahıçelebi camii (İzmir iskelesi)

24.Süleymansubaşı camii (Unkapanı)

25.Zal mahmutpaşa camii (Eyüp)

26.Nışancı paşa camii (Eyüp)

27.Şahsultan camii (Eyüp)

28.Emirbuharî camii (Edirnekapı)

29.Merkez efendi camii (Yenıkapı)

30.Çavuşbaşı camii (Sütlüce)

31.Turşucuzade hüseyin çelebi camii (Kiremitlik)

32.Kasımpaşa camii (Tersane)

33.Sokullu mehmet paşa camii (Azapkapı)

34.Kılıçali paşa camii (Tophane)

35.Muhiddin çelebi camii (Tophane)

36.Molla çelebi camii (Fındıklı)

37.Ebufazl camii (Tophane)

38.Şehzade cihangir camii (Tophane)

39.Sinan paşa camii (Beşiktaş)

46.Mihrimah sultan camii (1547) [Üsküdar]

41.Eski valide camii (üsküdar)

42.Şemsi ahmet paşa camii (Üsküdar)

43.İskender paşa camii (Kanlıca)

44.Çoban mustafa paşa camii (Gebze)

45.Pertev paşa camii (İzmit)

46.Rüstem paşa camii (Sapanca)

47.Rüstempaşa camii (Samanlı)

48.Mustafa paşa camii (Bolu)

49.Ferhat paşa camii (Bolu)

50.Mehmet bey camii (İzmit)

51.Osman paşa camii (Kayseri)

52.Hacı paşa camii (Kayseri)

53.Cenabi ahmet paşa camii (Ankara)

54.Lala mustafa paşa camii (Erzurum)

55.Sultan alâettin camiinin (Çorum) yenilenmesi

56.Abdüsselâm camiinin (İzmit) yenilenmesi

57.Kiliseden dönme eski caminin (İznik) Kanuni Sultan Süleyman emri ile yeniden yapılması

58.Hüsreviye (Hüsrevpaşa) camii (Halep)

59.Sultan murat camii (Manisa)

60.Orhan camii (Manisa) yenilenmesi

61.Kâbei Şerif’in kubbelerinin tamiri

62.Hüseyin paşa camii (Kütahya)

63.Rüstem paşa camii (Bolvadin)

64.Sultan selim camii (Karapınar)

65.Sultan süleyman camii (Şam)

66.Sultan selim camii (Edirne)

67.Tamlık camii (Edirne)

68.Defterdar Mustafa paşa camii (Edirne)

69.Haseki sultan camii (Edirne)

70.Semtzalipasa camii (Babaeski

71.Sokullu mehmet pasa camii (Havsa)

72.Sokullu mehmet paşa camii (Burgaz)

73.Semiz ali paşa camii (Eregli)

74.Bosnalı mehmet paşa camii (Sofya)

75.Sofu mehmet paşa camii (Hersek)

76.Ferhat pasa camii (Çatalca)

77.Maktul mustafa paşa camii (Budin)

78.Firdevsbey camii (İsparta)

79.Memikethuda camii (Ulukışla)

80.Tatarhan camii (Kırım-Gozleve)

81.Rüstem paşa camii (Rodosçuk)

82.Vezir osman paşa camii (Tırhala)

83.Rüstemkethüdası Mehmetbey camii (Tırhala)

84.Mesih paşa camii (İstanbul)

Mimar Sinan Yaptığı Mescitler

1.Sinan paşa mescidi (Yenibohçe)

2.Rüstem paşa mescidi (Yenibahçe)

3.Mimar sinan mescidi (Yenibahçe)

4.Hafız mustafa çelebi mescidi (Yenibahçe)

5.Müftiçivizade efendi mescidi (Topkapı)

6.Emin ali çelebi mescidi (Gümrükhane)

7.Üçbaş mescidi (Gümrükhane yakınında)

8.Defterdar şerifezade efendi mescidi

9.Defterdar mehmet çelebi efendi mescidi

10.Simkeşbaşı mescidi

11.Hacegizade mescidi (Fatih)

12.Çayuş mescidi (Silivrikapı)

13.Çivizade kızı mescidi (Davutpaşa)

14.Takyeci ahmet çelebi mescidi (Silivrikapı)

15.Hacı nasuh mescidi

16.Kasap hacı ivaz mescidi

17.Hacı hamza mescidi (Ağaçayırı)

18.Tokhacı hasan mescidi

19.İbrahim paşa zevcesi mescidi (Kumkapı)

20.Bayram çelebi mescidi (Langa)

21.Kemhacılar mescidi

22.Kuyumcular mescidi

23.Hersek Bodrumu üzerindeki mescit (Ayasofya)

24.Yayabaşı mescidi (Fener)

25.Abdisubaşı mescidi (Yavuzselim)

26.Hüseyin çelebi mescidi (Sultanselim)

27.Hacı ilyas mescidi

28.Duhanizade mescidi (Kocamustafapaşa)

29.Kadızade mescidi (Çukurhamam)

30.Müftü hamit efendi mescidi

31.Tüfekhane mescidi

32.Sarayağasıdavutağa mescidi

33.Dökmebaşı mescidi (Eyüp)

34.Arpacıbaşı mescidi (Eyüp)

35.Hekimbaşıkaysunizade mescidi (Sütlüce)

36.Kaysunizade mescidi (İstanbul)

37.Karcısubaşı süleyman mescidi (Eyüp)

38.İki mescit (İstanbul)

39.Ahmet çelebi mescidi (Kiremitlik)

52.Sekban ali bey medresesi

53.Nişancı mehmet bey medresesi

54.Kethüda hüseyin çelebi medresesi (Sultanselim)

55.Gülfem hatun medresesi (Üsküdar)

56.Hüsrevkethüda medresesi (Ankara)

57.Mehmet ağa medresesi.

Darülkurralar

1.Sultan süleyman han dârülkurrası (İstanbul)

2.Valide sultan darülkurrası (Üsküdar)

3.Hüsrevkethüda darülkurrası (İstanbul)

4.Mehmet paşa darülkurrası (Eyüp)

5.Müftisadiçelebi darülkurrası

6.Bosnalı mehmet paşa darülkurrası

7.Kadızade efendi darülkurrası.

Mimar Sinan Yaptığı Türbeler

1.Sultan Süleyman türbesi

2.Şehzade sultan Mehmet türbesi

3.Sultan Selim türbesi (Ayasofya)

4.Hüsrev paşa türbesi

5.Şehzadeler türbesi (Sultanselim)

6.Veziriazam rüstem paşa türbesi

7.Ahmet paşa türbesi (Topkapı)

8.Mehmet paşa türbesi (Eyüp)

9.kendi çocukları için inşa ettiği türbe

10.Siyavuşpaşa türbesi (Eyüp)

11.Siyavuş Paşanın çocukları için inşa ettiği türbe (Eyüp)

12.Zal mahmut paşa türbesi (Eyüp)

13.Şemsi ahmet paşa türbesi (Üsküdar)

14.Yahya efendi türbesi (Beşiktaş)

15.Arap ahmet paşa türbesi

16.Hayrettin paşa türbesi (Beşiktaş)

17.Kılıç ali paşa türbesi (Tophane)

18.Pertev paşa türbesi (Eyüp)

19.Şahıhuban kadın türbesi

20.Ahmet paşa türbesi (Edirnekapı)

21.Hacı paşa türbesi (üsküdar)

22.Haseki sultan türbesi

Mimar Sinan Yaptığı İmaretler

1.Sultan Süleyman imareti

2.Haseki sultan imareti (Mekke)

3.Haseki sultan imareti (Medine)

4.Mustafa paşa köprüsü başında bir imaret (Edirne)

5.Sultan selim imareti (Karapınar)

6.Sultan Süleyman imareti (Şam)

7.Şehzade sultan mehmet imareti

8.Sultan süleyman imareti (Çorlu),

9.Valide sultan imareti (üsküdar)

10.Mihrimah sultan imareti (Üsküdar)

11.Sultan Murat imareti (Manisa)

12.Rüstem paşa imareti (Rodosçuk)

13.Rüstem paşa imareti (Sapanca)

14.Mehmet paşa imareti (Burgaz)

15.Mehmet paşa imareti (Havsa)

16.Mustafa paşa imareti (Gebze)

17.Mehmet paşa imareti (Bosna)

Mimar Sinan Yaptığı Darüşşifalar

1.Sultan Süleyman dârüşşifası

2.Haseki sultan dârüşşifası

3.Valide sultan dârüşşifası (üsküdar)

Su Yolları Su Kemerleri

1.Bend kemeri

2.Uzunkemer

3.Maglava kemeri

4.Gözlücekemer

5.Müderris köyü yakınındaki kemer.

Mimar Sinan Yaptığı Köprüler

1.Büyükçekmece köprüsü

2.Silivri köprüsü

3.Mustafa paşa köprüsü (Meriç üzerinde)

4.Mehmet paşa köprüsü

5.Oda başı köprüsü

6.Kapı ağası köprüsü (Haramidere)

7.Mehmet paşa köprüsü (Sinanlı)

8.Vezirazam mehmet paşa köprüsü (Bosna)

Mimar Sinan Yaptığı Kervansaraylar

1.Kervansaray (Sultan Süleyman imareti yakınında)

2.Kervansaray (Büyükçekmece)

3.Rüstem paşa kervansarayı (Rodosçuk)

4.Kebeciler kervansarayı (Bitpazarı)

5.Rüstem paşa kervansarayı (Galata)

6.Ali paşa kervansarayı (Bursa)

7.Ali paşa kervansarayı (Bitpazarı)

8.Pertev paşa kervansarayı (Vefa)

9.Mustafa paşa kervansarayı (Ilgın)

10.Rüstem paşa kervansarayı (Sapanca)

11.Rüstem paşa kervansarayı (Sinanlı)

12.Rüstem paşa kervansarayı (Karıştıran)

13.Rüstem paşa kervansarayı (Akbıyık)

14.Rüstem paşa kervansarayı (Konya Ereğlisi)

15.Hüsrevkethüda kervansarayı (İpsala)

16.Mehmet paşa kervansarayı (Edirne)

17.Ali paşa çarşısı ve kervansarayı (Edirne)

18.İbrahimpaşa kervansarayı (İstanbul)

Saraylar

1.Sarayıatik tamiri

2.Sarayıcedidihümayun tamiri

3.üsküdar sarayının tamiri

4.Galata sarayının eski yerinde yeniden yapımı

5.Atmeydanı sarayının yeniden yapımı

6.İbrahim paşa sarayı (Atmeydanı)

7.Yenikapı sarayının yeniden yapımı

8.Kandilli sarayı

9.Fenerbahçe sarayının yeniden yapımı

10.İskenderçelebi bahçesi sarayının yeniden yapımı

11.Halkalıpınar sarayı

12.Rüstem paşa sarayı (Kadırga)

13.Mehmet paşa sarayı (Kadırga)

14.Mehmet paşa sarayı (Ayasofya)

15.Mehmet paşa sarayı (üsküdar)

16.Rüstem paşa sarayı (üsküdar)

17.Siyavuş paşa sarayı (İstanbul)

18.Siyavuş paşa sarayı (üsküdar)

19.Siyavuş paşa sarayı (üsküdar)

20.Ali paşa sarayı (İstanbul)

21.Ahmet paşa sarayı (Atmeydanı)

22.Ferhat paşa sarayı (Beyazıt)

23.Pertev paşa sarayı (Vefa)

24.Sinan paşa sarayı (Atmeydanı)

25.Sofu mehmet paşa sarayı (Hocapaşa)

26.Mahmut ağa sarayı (Yenibahçe)

27.Mehmet paşa sarayı (Halkalı yakınları)

28.Şahıhubankadın sarayı (Kasımpaşa)

29.Pertev paşa sarayı

30.Amet paşa sarayı (Taşraçiftlik)

31.Ahmet paşa sarayı (Eyüp)

32.Mehmet paşa sarayı

33.Ali paşa sarayı (Eyüp)

34.Mehmet paşa sarayı (Bosna)

35.Rüstem paşa sarayı (Iskenderçelebi çiftliği)

Mimar Sinan Yaptığı Mahzenler

1.Buğday mahzeni (Galata)

2.Zift mahzeni (Tersanei Amire)

3.Ambar (sarayda)

4.Ambar (Hasbahçe yalısında)

5.Mutbak ve kiler (sarayda)

6.Mahzen (Unkapanı)

7.İki ambar (Cebehane yakınında)

8.Kurşunlumahzen (Topkapı)

Mimar Sinan Yaptığı Hamamlar

1.Sultan süleyman hamamı (İstanbul)

2.Sultan süleyman hamamı (Kefe)

3.üçkapılı hamam (Topkapı sarayı)

4.Üçkapılı hamam (üsküdar sarayı)

5.Haseki sultan hamamı (Ayasofya)

6.Haseki sultan hamamı (üsküdar)

7.Valide sultan hamamı (Karapınar)

8.Valide sultan hamamı (Cibali)

9.Mihrimah sultan hamamı (Edirnekapı)

10.Lütfi paşa hamamı (Yenibahçe)

11.Mehmet paşa hamamı (Galata)

12.Mehmet paşa hamamı (Edirne)

13.Kocamustafapaşa hamamı (Yenibahçe)

14.İbrahim paşa hamamı (Silivrikapı)

15.Kapı ağası yakup ağa hamamı (Sulumanastır)

16.Sinan paşa hamamı (Beşiktaş)

17.Molla çelebi hamamı (Fındıklı)

18.Kaptan ali paşa hamamı (Tophane)

19.Kaptan ali paşa hamamı (Fener)

20.Müftüebussuutefendi hamamı (Macuncu Çarşısı)

21.Mırimirankasımpaşa hamamı (Havsa)

22.Merkezefendi hamamı (Yenikapı dışında)

23.Nişancı paşa hamamı (Eyüp)

24.Hüsrevkethüda hamamı (Ortaköy)

25.Hüvrevkethüda hamamı (İzmit)

26.bir hamam (Çatalca)

27.Rüstem paşa hamamı (Çatalca)

28.Hüseyinbey hamamı (Kayseri)

29.Sarıkürüz hamamı (İstanbul)

30.Hayrettin paşa hamamı (Zeyrek)

31.Hayrettin paşa hamamı (Gümrükhane)

32.Yakupağa hamamı (Tophane)

33.Haydar paşa hamamı (Zeyrek)

34.İskenderpaşa hamamı

35.Odabaşı hamamı

36.Kethüdakadın hamamı (Akbaba)

37.Beykoz hamamı

38.Emirbuhari hamamı (Edirnekapı)

39.bir hamam (Eyüp)

40.Dere hamamı (Eyüp)

41.Salihpaşazade hamamı (Yeniköy)

42.Sultan Süleyman hamamı (Mekke)

43.Hayrettin paşa hamamı (Tophane)

44.Hayrettin paşa hamamı (Kemeraltı)

45.Rüstem paşa hamamı (Cibali)

46.Valide sultan hamamı (Üsküdar)

Bir cevap yazın