Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Müctehid Nedir,Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Müctehid nedir kısaca,Müctehid ne demek islam,Müctehid imam ne demek,Müctehid nedir kimlerdir,Müçtehit ne demek din,Müctehid Nedir,Müctehid Ne Demek,Gerekli ehliyet şartlarını haiz olup şer’i-ameli bir meselenin hükmüne ulaşmak için olanca gayretini sarfeden fıkıh mütehassısı.

Müctehidde aranacak şartlar şöyle sıralanmıştır: Arapça bilmek, Kur’an ve Sünnet ilmine sahib olmak, icma ve ihtilaf konusu meseleleri bilmek, hükümlerin illetlerini ve maksatlarını bilip kavramak, anlayış ve takdir kabiliyetine sahib olmak, hüsnüniyetli ve itikadı sağlam olmak.

Bu şartların derece ve sınırları hakkında farklı görüşler vardır.

Kısaca, şer’î-amelî bir mesele ile karşılaştığında, mevcut delillerden bu meselenin hükmünü çıkarabilme melekesine sahib olan kişi, müctehiddir.

Değişik mezheblere mensub bilginler tarafından müctehidler, tabakalara ayrılarak farklı sıfatlarla değerlendirilmeye tâbi tutulmuşlardır.

Bu tasniflerin ortak noktası şöylece gösterilebilir:

I.Grup: Ne usul ne fürû’ bakımından başkalarının görüşü ile bağlı olmayan müctehidler.

2.Grup: Usul bakımından bağımlı, füru’ bakımından bağımsız müctehidler.

3.Grup: Hem usul hem fürû’ bakımından bağımlı müctehidler.

Bir yanıt yazın